گیره دوبل 15
  گیره دوبل 15
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱,۴۵۰ تومان
  ۱۷,۴۰۰ تومان
  گیره دوبل 19
  گیره دوبل 19
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱,۴۵۰ تومان
  ۱۷,۴۰۰ تومان
  گیره دوبل 25
  گیره دوبل 25
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲,۷۰۰ تومان
  ۳۲,۴۰۰ تومان
  گیره دوبل 32
  گیره دوبل 32
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳,۸۰۰ تومان
  ۴۵,۶۰۰ تومان
  گیره دوبل 32 میل پنتر
  گیره دوبل 32 میل پنتر
  112010101
  ۱۱۲۰۱۰۱۰۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴,۷۵۰ تومان
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل 41
  گیره دوبل 41
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵,۲۰۰ تومان
  ۶۲,۴۰۰ تومان
  گیره دوبل 41 میل پنتر
  گیره دوبل 41 میل پنتر
  112010102
  ۱۱۲۰۱۰۱۰۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۷,۸۵۰ تومان
  ۹۴,۲۰۰ تومان
  گیره دوبل 51
  گیره دوبل 51
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۷,۸۰۰ تومان
  ۹۳,۶۰۰ تومان
  گیره دوبل 51 میل پنتر
  گیره دوبل 51 میل پنتر
  112010103
  ۱۱۲۰۱۰۱۰۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  گیره کلیپسی 33 میل سی بی اس
  گیره کلیپسی 33 میل سی بی اس
  103016014
  ۱۰۳۰۱۶۰۱۴
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۵۰۰ تومان
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  گیره کلیپسی 50 میل پارسی کار
  گیره کلیپسی 50 میل پارسی کار
  103016007
  ۱۰۳۰۱۶۰۰۷
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۵۰۰ تومان
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  گیره کلیپسی رنگی 33 میل دی ال
  گیره کلیپسی رنگی 33 میل دی ال
  103016015
  ۱۰۳۰۱۶۰۱۵
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۵۰۰ تومان
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  گیره کلیپسی سی بی اس 31 میل
  گیره کلیپسی سی بی اس 31 میل
  CBS
  CBS
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۵۰۰ تومان
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل 25رنگی
  گیره دوبل 25رنگی
  103016008
  ۱۰۳۰۱۶۰۰۸
  ناموجود
  گیره دوبل 15رنگی
  گیره دوبل 15رنگی
  103016026
  ۱۰۳۰۱۶۰۲۶
  ناموجود
  گیره دوبل 19 میل پنتر
  گیره دوبل 19 میل پنتر
  112010099
  ۱۱۲۰۱۰۰۹۹
  ناموجود
  گیره دوبل 25 میل پنتر
  گیره دوبل 25 میل پنتر
  112010100
  ۱۱۲۰۱۰۱۰۰
  ناموجود
  گیره کلیپسی 33 میل ام جی ام
  گیره کلیپسی 33 میل ام جی ام
  MGM
  MGM
  ناموجود
  گیره کلیپسی رنگی ام جی ام
  گیره کلیپسی رنگی ام جی ام
  MGM
  MGM
  ناموجود
  گیره کلیپسی رنگی پارسی کار 738
  گیره کلیپسی رنگی پارسی کار 738
  parsikar
  parsikar
  ناموجود

   گیره

   گیره
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CBS
   • MGM
   • Panter
   • Parsikar
   خیر
   بله