گیره دوبل 19
  گیره دوبل 19
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  فی تکی ۱,۳۵۰ تومان
  ۱۶,۲۰۰ تومان
  گیره دوبل 25
  گیره دوبل 25
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  فی تکی ۲,۵۰۰ تومان
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل 32
  گیره دوبل 32
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  فی تکی ۳,۶۰۰ تومان
  ۴۳,۲۰۰ تومان
  گیره دوبل 32 میل پنتر
  گیره دوبل 32 میل پنتر
  112010101
  ۱۱۲۰۱۰۱۰۱
  فی تکی ۴,۷۵۰ تومان
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل 41
  گیره دوبل 41
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  فی تکی ۵,۰۰۰ تومان
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل 41 میل پنتر
  گیره دوبل 41 میل پنتر
  112010102
  ۱۱۲۰۱۰۱۰۲
  فی تکی ۷,۸۵۰ تومان
  ۹۴,۲۰۰ تومان
  گیره دوبل 51
  گیره دوبل 51
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  فی تکی ۷,۵۰۰ تومان
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  گیره دوبل 51 میل پنتر
  گیره دوبل 51 میل پنتر
  112010103
  ۱۱۲۰۱۰۱۰۳
  فی تکی ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  گیره کلیپسی 33 میل سی بی اس
  گیره کلیپسی 33 میل سی بی اس
  103016014
  ۱۰۳۰۱۶۰۱۴
  فی تکی ۱۱,۵۰۰ تومان
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  گیره کلیپسی رنگی 33 میل دی ال
  گیره کلیپسی رنگی 33 میل دی ال
  103016015
  ۱۰۳۰۱۶۰۱۵
  فی تکی ۱۵,۳۶۰ تومان
  ۱۵۳,۶۰۰ تومان
  گیره کلیپسی سی بی اس 31 میل
  گیره کلیپسی سی بی اس 31 میل
  CBS
  CBS
  فی تکی ۹,۷۲۰ تومان
  ۹۷,۲۰۰ تومان
  گیره دوبل 25رنگی
  گیره دوبل 25رنگی
  103016008
  ۱۰۳۰۱۶۰۰۸
  ناموجود
  گیره دوبل 15
  گیره دوبل 15
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  کلیپس فلزی کاغذ پوشه
  ناموجود
  گیره دوبل 15رنگی
  گیره دوبل 15رنگی
  103016026
  ۱۰۳۰۱۶۰۲۶
  ناموجود
  گیره دوبل 19 میل پنتر
  گیره دوبل 19 میل پنتر
  112010099
  ۱۱۲۰۱۰۰۹۹
  ناموجود
  گیره دوبل 25 میل پنتر
  گیره دوبل 25 میل پنتر
  112010100
  ۱۱۲۰۱۰۱۰۰
  ناموجود
  گیره کلیپسی 33 میل ام جی ام
  گیره کلیپسی 33 میل ام جی ام
  MGM
  MGM
  ناموجود
  گیره کلیپسی 50 میل
  گیره کلیپسی 50 میل
  103016007
  ۱۰۳۰۱۶۰۰۷
  ناموجود
  گیره کلیپسی رنگی ام جی ام
  گیره کلیپسی رنگی ام جی ام
  MGM
  MGM
  ناموجود
  گیره کلیپسی رنگی پارسی کار 738
  گیره کلیپسی رنگی پارسی کار 738
  parsikar
  parsikar
  ناموجود
   گیره
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CBS
   • MGM
   • Panter
   • Parsikar
   خیر
   بله