برچسب اتیکت اسپادانا 50 برگی
  برچسب اتیکت اسپادانا 50 برگی
  108009011
  ۱۰۸۰۰۹۰۱۱
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۰۰۰ تومان
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  برچسب اتیکت ایرانی 100برگی
  برچسب اتیکت ایرانی 100برگی
  108009012
  ۱۰۸۰۰۹۰۱۲
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۰۰۰ تومان
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  برچسب اتیکت گلاسه
  برچسب اتیکت گلاسه
  لیبل اسم
  لیبل اسم
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۴۴,۰۰۰ تومان
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  تفنگ چسب حرارتی کوچک 10 وات RGS
  تفنگ چسب حرارتی کوچک 10 وات RGS
  112012043
  ۱۱۲۰۱۲۰۴۳
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۸۵,۲۰۰ تومان
  ۵۱۱,۲۰۰ تومان
  چسب 123قطره ای کوچک 100میل سیافیکس
  چسب 123قطره ای کوچک 100میل سیافیکس
  112040011
  ۱۱۲۰۴۰۰۱۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۹,۵۰۰ تومان
  ۱۷۷,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 40یارد 38میکرون سی بی اس 4035
  چسب 5 سانتی 40یارد 38میکرون سی بی اس 4035
  CBS
  CBS
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۹۰۰ تومان
  ۱۰۱,۴۰۰ تومان
  چسب 123 قطره ای بزرگ 400 میل سیافیکس
  چسب 123 قطره ای بزرگ 400 میل سیافیکس
  112040009
  ۱۱۲۰۴۰۰۰۹
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۵۴,۵۰۰ تومان
  ۳۲۷,۰۰۰ تومان
  چسب 123قطره ای متوسط 200 میل سیافیکس
  چسب 123قطره ای متوسط 200 میل سیافیکس
  112040010
  ۱۱۲۰۴۰۰۱۰
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۵۰۰ تومان
  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانت 90یارد رابو
  چسب 5 سانت 90یارد رابو
  112013026
  ۱۱۲۰۱۳۰۲۶
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 40 یارد 38 میکرون رایدر
  چسب 5 سانتی 40 یارد 38 میکرون رایدر
  112038017
  ۱۱۲۰۳۸۰۱۷
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 60 یارد 45 میکرون پارسی کار 6045
  چسب 5 سانتی 60 یارد 45 میکرون پارسی کار 6045
  112013038
  ۱۱۲۰۱۳۰۳۸
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۹۰۰ تومان
  ۱۹۷,۴۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 55 میکرون اسپیدتاپ
  چسب 5 سانتی 90 یارد 55 میکرون اسپیدتاپ
  112038015
  ۱۱۲۰۳۸۰۱۵
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۴۸,۰۰۰ تومان
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 38 میکرون رایدر
  چسب 5 سانتی 90 یارد 38 میکرون رایدر
  112038016
  ۱۱۲۰۳۸۰۱۶
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 38 میکرون سی بی اس کد 9038
  چسب 5 سانتی 90 یارد 38 میکرون سی بی اس کد 9038
  112013047
  ۱۱۲۰۱۳۰۴۷
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۵۰۰ تومان
  ۲۱۳,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 48 میکرون اسپید تاپ
  چسب 5 سانتی 90 یارد 48 میکرون اسپید تاپ
  112038011
  ۱۱۲۰۳۸۰۱۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 50 میکرون پارسی کار کد 9050
  چسب 5 سانتی 90 یارد 50 میکرون پارسی کار کد 9050
  112013046
  ۱۱۲۰۱۳۰۴۶
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۶۶,۰۰۰ تومان
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 50 میکرون کیکو
  چسب 5 سانتی 90 یارد 50 میکرون کیکو
  112038007
  ۱۱۲۰۳۸۰۰۷
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۵۸,۸۰۰ تومان
  ۳۵۲,۸۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد تاپ رول
  چسب 5 سانتی 90 یارد تاپ رول
  112013040
  ۱۱۲۰۱۳۰۴۰
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۶,۸۰۰ تومان
  ۲۲۰,۸۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد جردن
  چسب 5 سانتی 90 یارد جردن
  112013043
  ۱۱۲۰۱۳۰۴۳
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۹۰۰ تومان
  ۱۶۷,۴۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد گز
  چسب 5 سانتی 90 یارد گز
  چسب پهن
  چسب پهن
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۴۰۰ تومان
  ۱۴۶,۴۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد لینکن
  چسب 5 سانتی 90 یارد لینکن
  112038010
  ۱۱۲۰۳۸۰۱۰
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۱۸۳,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد ناگو
  چسب 5 سانتی 90 یارد ناگو
  112013041
  ۱۱۲۰۱۳۰۴۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۱,۵۰۰ تومان
  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
  چسب 50میل همه کاره مایع اموس
  چسب 50میل همه کاره مایع اموس
  112003014
  ۱۱۲۰۰۳۰۱۴
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۵۰۰ تومان
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان
  چسب 5سانتی 90 یارد قهوه ای 9041
  چسب 5سانتی 90 یارد قهوه ای 9041
  چسب 5 سانتی
  چسب ۵ سانتی
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۴۵,۵۰۰ تومان
  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
  چسب 5سانتی 90 یارد قهوه ای 9049
  چسب 5سانتی 90 یارد قهوه ای 9049
  چسب 5 سانتی
  چسب ۵ سانتی
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۵۶,۵۰۰ تومان
  ۳۳۹,۰۰۰ تومان
  چسب 5سانتی 90 یارد کویلو
  چسب 5سانتی 90 یارد کویلو
  112013010
  ۱۱۲۰۱۳۰۱۰
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۷۰,۹۰۰ تومان
  ۴۲۵,۴۰۰ تومان
  چسب اکلیلی 6 رنگ
  چسب اکلیلی 6 رنگ
  چسب مایع
  چسب مایع
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۳۴,۲۰۰ تومان
  ۶۸۴,۰۰۰ تومان
  چسب اکلیلی 6 رنگ تیزو
  چسب اکلیلی 6 رنگ تیزو
  112002001
  ۱۱۲۰۰۲۰۰۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۹,۶۰۰ تومان
  ۲۳۷,۶۰۰ تومان
  چسب برق پارسی کار 9010
  چسب برق پارسی کار 9010
  112012036
  ۱۱۲۰۱۲۰۳۶
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۶,۴۵۰ تومان
  ۶۴,۵۰۰ تومان
  چسب حرارتی بزرگ تاپ رول
  چسب حرارتی بزرگ تاپ رول
  112012062
  ۱۱۲۰۱۲۰۶۲
  ۲۳۹,۰۰۰ تومان
  چسب حرارتی بزرگ سپاهان
  چسب حرارتی بزرگ سپاهان
  112012064
  ۱۱۲۰۱۲۰۶۴
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  چسب حرارتی کوچک تاپ رول
  چسب حرارتی کوچک تاپ رول
  112012061
  ۱۱۲۰۱۲۰۶۱
  ۲۳۹,۰۰۰ تومان
  چسب حرارتی کوچک سپاهان
  چسب حرارتی کوچک سپاهان
  112012063
  ۱۱۲۰۱۲۰۶۳
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  چسب دو طرفه 4 سانتی سبز
  چسب دو طرفه 4 سانتی سبز
  112012004
  ۱۱۲۰۱۲۰۰۴
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۸,۰۰۰ تومان
  ۴۵۶,۰۰۰ تومان
  چسب دو طرفه فوم 24 میل استورم
  چسب دو طرفه فوم 24 میل استورم
  112012025
  ۱۱۲۰۱۲۰۲۵
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۲,۵۰۰ تومان
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  چسب دو طرفه فوم استورم
  چسب دو طرفه فوم استورم
  Storm
  Storm
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۰,۸۰۰ تومان
  ۶۰۹,۶۰۰ تومان

   چسب

   چسب
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Adel
   • CBS
   • Corona
   • Delta
   • Imer
   • Inox
   • Mico
   • Palmo
   • Panter
   • Parsikar
   • Quilo
   • Storm
   • SUMER
   • Tizo
   • Woke
   خیر
   بله