برچسب اتیکت ایرانی 100برگی
  برچسب اتیکت ایرانی 100برگی
  108009012
  ۱۰۸۰۰۹۰۱۲
  فی تکی ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  برچسب اتیکت داروخانه ای ایرانی 100برگی
  برچسب اتیکت داروخانه ای ایرانی 100برگی
  108009008
  ۱۰۸۰۰۹۰۰۸
  فی تکی ۲۴,۰۰۰ تومان
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  برچسب اتیکت گلاسه
  برچسب اتیکت گلاسه
  لیبل اسم
  لیبل اسم
  فی تکی ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ BERDON
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ BERDON
  112012033
  ۱۱۲۰۱۲۰۳۳
  فی تکی ۹۸,۰۰۰ تومان
  ۲۹۴,۰۰۰ تومان
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ استورم
  تفنگ چسب حرارتی بزرگ استورم
  112012041
  ۱۱۲۰۱۲۰۴۱
  فی تکی ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  ۷۹۵,۰۰۰ تومان
  تفنگ حسب حرارتی کوچک استورم
  تفنگ حسب حرارتی کوچک استورم
  112012038
  ۱۱۲۰۱۲۰۳۸
  فی تکی ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 180 یارد استورم
  چسب 5 سانتی 180 یارد استورم
  Storm
  Storm
  فی تکی ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  ۶۱۲,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 40 یارد جانسون
  چسب 5 سانتی 40 یارد جانسون
  Janson
  Janson
  فی تکی ۱۱,۳۰۰ تومان
  ۶۷,۸۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 40 میکرون پیتون
  چسب 5 سانتی 90 یارد 40 میکرون پیتون
  112038005
  ۱۱۲۰۳۸۰۰۵
  فی تکی ۲۵,۵۰۰ تومان
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 45 میکرون پیکو
  چسب 5 سانتی 90 یارد 45 میکرون پیکو
  112038006
  ۱۱۲۰۳۸۰۰۶
  فی تکی ۳۲,۹۰۰ تومان
  ۱۹۷,۴۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد 50 میکرون کیکو
  چسب 5 سانتی 90 یارد 50 میکرون کیکو
  112038007
  ۱۱۲۰۳۸۰۰۷
  فی تکی ۴۷,۰۰۰ تومان
  ۲۸۲,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد استورم
  چسب 5 سانتی 90 یارد استورم
  Storm
  Storm
  فی تکی ۵۱,۰۰۰ تومان
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد اورکا
  چسب 5 سانتی 90 یارد اورکا
  112038008
  ۱۱۲۰۳۸۰۰۸
  فی تکی ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد سبز جانسون
  چسب 5 سانتی 90 یارد سبز جانسون
  112013036
  ۱۱۲۰۱۳۰۳۶
  فی تکی ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد گز
  چسب 5 سانتی 90 یارد گز
  چسب پهن
  چسب پهن
  فی تکی ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد نانو
  چسب 5 سانتی 90 یارد نانو
  Nano
  Nano
  فی تکی ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یارد یوکو
  چسب 5 سانتی 90 یارد یوکو
  112038009
  ۱۱۲۰۳۸۰۰۹
  فی تکی ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  چسب 5 سانتی 90 یاردکرونا
  چسب 5 سانتی 90 یاردکرونا
  112013012
  ۱۱۲۰۱۳۰۱۲
  فی تکی ۳۷,۰۰۰ تومان
  ۲۲۲,۰۰۰ تومان
  چسب 5سانتی طرحدار استورم
  چسب 5سانتی طرحدار استورم
  112013035
  ۱۱۲۰۱۳۰۳۵
  فی تکی ۷۵,۵۰۰ تومان
  ۴۵۳,۰۰۰ تومان
  چسب اکلیلی 6 رنگ
  چسب اکلیلی 6 رنگ
  چسب مایع
  چسب مایع
  فی تکی ۲۳,۵۰۰ تومان
  ۴۷۰,۰۰۰ تومان
  چسب اکلیلی 6 رنگ تیزو
  چسب اکلیلی 6 رنگ تیزو
  112002001
  ۱۱۲۰۰۲۰۰۱
  فی تکی ۳۳,۰۰۰ تومان
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  چسب اکواریوم 30گرم رازی
  چسب اکواریوم 30گرم رازی
  112012030
  ۱۱۲۰۱۲۰۳۰
  فی تکی ۸,۶۰۰ تومان
  ۱۰۳,۲۰۰ تومان
  چسب برق پارسی کار 9010
  چسب برق پارسی کار 9010
  112012036
  ۱۱۲۰۱۲۰۳۶
  فی تکی ۳,۳۵۰ تومان
  ۳۳,۵۰۰ تومان
  چسب برق جک اسمیت
  چسب برق جک اسمیت
  112012028
  ۱۱۲۰۱۲۰۲۸
  فی تکی ۲,۸۰۰ تومان
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  چسب برق سی بی اس 9008
  چسب برق سی بی اس 9008
  112012037
  ۱۱۲۰۱۲۰۳۷
  فی تکی ۲,۸۵۰ تومان
  ۲۸,۵۰۰ تومان
  چسب تحریر 110میل دلتا
  چسب تحریر 110میل دلتا
  112040003
  ۱۱۲۰۴۰۰۰۳
  فی تکی ۱۱,۴۰۰ تومان
  ۱۳۶,۸۰۰ تومان
  چسب حرارتی بزرگ
  چسب حرارتی بزرگ
  چسب تفنگی
  چسب تفنگی
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  چسب حرارتی کوچک
  چسب حرارتی کوچک
  چسب تفنگی
  چسب تفنگی
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  چسب دو طرفه 2 سانتی سبز
  چسب دو طرفه 2 سانتی سبز
  112012054
  ۱۱۲۰۱۲۰۵۴
  فی تکی ۱۱,۹۰۰ تومان
  ۱۴۲,۸۰۰ تومان
  چسب دو طرفه 4 سانتی سبز
  چسب دو طرفه 4 سانتی سبز
  112012004
  ۱۱۲۰۱۲۰۰۴
  فی تکی ۲۳,۸۰۰ تومان
  ۲۸۵,۶۰۰ تومان
  چسب دو طرفه پوست پیازی استورم
  چسب دو طرفه پوست پیازی استورم
  Storm
  Storm
  فی تکی ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۴۳۸,۰۰۰ تومان
  چسب دو طرفه فوم استورم
  چسب دو طرفه فوم استورم
  Storm
  Storm
  فی تکی ۲۵,۵۰۰ تومان
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  چسب دو قلو مات غفاری
  چسب دو قلو مات غفاری
  112012002
  ۱۱۲۰۱۲۰۰۲
  فی تکی ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  چسب سفید 40 میل مویو
  چسب سفید 40 میل مویو
  112002007
  ۱۱۲۰۰۲۰۰۷
  فی تکی ۸,۵۰۰ تومان
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  چسب قطره ای 123کوچک تیرکس
  چسب قطره ای 123کوچک تیرکس
  112006011
  ۱۱۲۰۰۶۰۱۱
  فی تکی ۱۹,۸۰۰ تومان
  ۱۱۸,۸۰۰ تومان
  چسب قطره ای 3 گرم ورقی دلتا
  چسب قطره ای 3 گرم ورقی دلتا
  112040008
  ۱۱۲۰۴۰۰۰۸
  فی تکی ۴,۵۰۰ تومان
  ۵۴,۰۰۰ تومان
   چسب
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CBS
   • Corona
   • Delta
   • Imer
   • Mico
   • Owner
   • Palmo
   • Panter
   • Parsikar
   • Storm
   • SUMER
   • Tizo
   • Woke
   خیر
   بله