قلمو 0000 پارس آرتیست 1010
  قلمو 0000 پارس آرتیست 1010
  106011005
  ۱۰۶۰۱۱۰۰۵
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  آبرنگ 12رنگ آریا
  آبرنگ 12رنگ آریا
  Arya
  Arya
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۶۶,۴۰۰ تومان
  ۷۹۶,۸۰۰ تومان
  آبرنگ 12رنگ بزرگ خارجی
  آبرنگ 12رنگ بزرگ خارجی
  106008005
  ۱۰۶۰۰۸۰۰۵
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۱,۰۰۰ تومان
  ۶۱۲,۰۰۰ تومان
  آبرنگ 12رنگ پالمو
  آبرنگ 12رنگ پالمو
  Palmo
  Palmo
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۹,۹۰۰ تومان
  ۷۱۸,۸۰۰ تومان
  آبرنگ 12رنگ پنتر 102
  آبرنگ 12رنگ پنتر 102
  Panter
  Panter
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
  آبرنگ 12رنگ حرفه ای پالمو
  آبرنگ 12رنگ حرفه ای پالمو
  112001041
  ۱۱۲۰۰۱۰۴۱
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۸۰,۱۰۰ تومان
  ۴۸۰,۶۰۰ تومان
  آبرنگ 12رنگ رگلامی فاتح
  آبرنگ 12رنگ رگلامی فاتح
  106008010
  ۱۰۶۰۰۸۰۱۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۹,۴۰۰ تومان
  ۷۱۲,۸۰۰ تومان
  آبرنگ 6 رنگ پنتر
  آبرنگ 6 رنگ پنتر
  112010120
  ۱۱۲۰۱۰۱۲۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۶۰۰,۰۰۰ تومان
  آبرنگ 6رنگ آریا
  آبرنگ 6رنگ آریا
  Arya
  Arya
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۴,۲۰۰ تومان
  ۵۳۰,۴۰۰ تومان
  آبرنگ 6رنگ پالمو
  آبرنگ 6رنگ پالمو
  Palmo
  Palmo
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۹,۹۰۰ تومان
  ۴۷۸,۸۰۰ تومان
  استند مداد طراحی فاتح
  استند مداد طراحی فاتح
  101019003
  ۱۰۱۰۱۹۰۰۳
  بسته ۸۶۴ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۱۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ قرمز کد 6
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ قرمز کد 6
  112049003
  ۱۱۲۰۴۹۰۰۳
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۲۰۰ تومان
  ۲۲۳,۲۰۰ تومان
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ آبی کد 12
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ آبی کد 12
  112049012
  ۱۱۲۰۴۹۰۱۲
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۲۰۰ تومان
  ۲۲۳,۲۰۰ تومان
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ زرد کد 8
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ زرد کد 8
  112049004
  ۱۱۲۰۴۹۰۰۴
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۲۰۰ تومان
  ۲۲۳,۲۰۰ تومان
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ سبز کد 43
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ سبز کد 43
  112049006
  ۱۱۲۰۴۹۰۰۶
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۲۰۰ تومان
  ۲۲۳,۲۰۰ تومان
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ سفید کد 40
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ سفید کد 40
  112049005
  ۱۱۲۰۴۹۰۰۵
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۲۰۰ تومان
  ۲۲۳,۲۰۰ تومان
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ مشکی کد 24
  اکرولیک 21 میل وستا رنگ مشکی کد 24
  112049013
  ۱۱۲۰۴۹۰۱۳
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۲۰۰ تومان
  ۲۲۳,۲۰۰ تومان
  اکرولیک 75 میل وستا رنگ مشکی کد 24
  اکرولیک 75 میل وستا رنگ مشکی کد 24
  112049001
  ۱۱۲۰۴۹۰۰۱
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۵۹,۰۰۰ تومان
  ۱۷۷,۰۰۰ تومان
  اکولین 12رنگ 40 میل وستا
  اکولین 12رنگ 40 میل وستا
  112049015
  ۱۱۲۰۴۹۰۱۵
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۳۱۸,۰۰۰ تومان
  ۹۵۴,۰۰۰ تومان
  اکولین 6 رنگ 40 میل وستا
  اکولین 6 رنگ 40 میل وستا
  112049016
  ۱۱۲۰۴۹۰۱۶
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ۴۸۶,۰۰۰ تومان
  بوم 20*20 پارس هنر
  بوم 20*20 پارس هنر
  106013019
  ۱۰۶۰۱۳۰۱۹
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۷۸,۰۰۰ تومان
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  بوم 30*20 آرتلند
  بوم 30*20 آرتلند
  106013022
  ۱۰۶۰۱۳۰۲۲
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۴۹,۰۰۰ تومان
  ۲۹۴,۰۰۰ تومان
  بوم 30*20 پارس هنر
  بوم 30*20 پارس هنر
  106013020
  ۱۰۶۰۱۳۰۲۰
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۷۲,۰۰۰ تومان
  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  بوم 40*30 پارس هنر
  بوم 40*30 پارس هنر
  106013021
  ۱۰۶۰۱۳۰۲۱
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۸۹,۰۰۰ تومان
  ۴۴۵,۰۰۰ تومان
  بوم 40*30 ایرانی
  بوم 40*30 ایرانی
  106013003
  ۱۰۶۰۱۳۰۰۳
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۸۴,۰۰۰ تومان
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  بوم 60*40 ایرانی
  بوم 60*40 ایرانی
  106013015
  ۱۰۶۰۱۳۰۱۵
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۱۴۸,۰۰۰ تومان
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  بوم 70*50 ایرانی
  بوم 70*50 ایرانی
  106013007
  ۱۰۶۰۱۳۰۰۷
  بسته ۵ عددی
  قیمت واحد ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  ۹۸۵,۰۰۰ تومان
  بیندر 125میل وستا
  بیندر 125میل وستا
  112049045
  ۱۱۲۰۴۹۰۴۵
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۴۴,۴۰۰ تومان
  ۲۶۶,۴۰۰ تومان
  بیندر 250 میل وستا
  بیندر 250 میل وستا
  112049021
  ۱۱۲۰۴۹۰۲۱
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۷۹,۲۰۰ تومان
  ۲۳۷,۶۰۰ تومان
  پاستل 6+1رنگ مقوا آریا
  پاستل 6+1رنگ مقوا آریا
  Arya
  Arya
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۳۰۰ تومان
  ۲۹۱,۶۰۰ تومان
  پاستل 12+2رنگ مقوا آریا
  پاستل 12+2رنگ مقوا آریا
  Arya
  Arya
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۷,۵۰۰ تومان
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان
  پاستل 12رنگ البرز
  پاستل 12رنگ البرز
  108019012
  ۱۰۸۰۱۹۰۱۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۹,۵۰۰ تومان
  ۳۵۴,۰۰۰ تومان
  پاستل 12رنگ پیچی تی تی
  پاستل 12رنگ پیچی تی تی
  TI TI
  TI TI
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
  پاستل 12رنگ جعبه طلقی سی بی اس کد 668
  پاستل 12رنگ جعبه طلقی سی بی اس کد 668
  108019017
  ۱۰۸۰۱۹۰۱۷
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۷۰,۲۰۰ تومان
  ۸۴۲,۴۰۰ تومان
  پاستل 12رنگ جعبه مقوا پارسی کار کد 618
  پاستل 12رنگ جعبه مقوا پارسی کار کد 618
  108019018
  ۱۰۸۰۱۹۰۱۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۰,۴۰۰ تومان
  ۶۰۴,۸۰۰ تومان
  پاستل 12رنگ طلقی پالمو
  پاستل 12رنگ طلقی پالمو
  Palmo
  Palmo
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۷,۷۰۰ تومان
  ۶۹۲,۴۰۰ تومان

   پخش عمده لوازم هنری و مهندسی

    

   پخش عمده لوازم هنری

   علاقه به هنر به طور ذاتی از گذشته تا به امروز در ژن ما وجود دارد. و امروزه تبدیل به یک حرفه ی خلاقانه و مهم شده است. نقاشی کشیدن و طراحی برای تخلیه انرژی بسیار موثر است و حتی به کودکان به جهت رشد فکری آن ها کمک میکند و باعث حضور خلاقیت در آن ها میشود.
   لوازم هنری در انواع مختلف ساخته شده است مانند ابزار رنگ آمیزی و نقاشی، ابزار طراحی، ابزار خوش نویسی و ابزار رسم که در دو مدل ساده و حرفه ایی وجود دارند. که کار شما را برای ایفا هنر تسهیل میبخشد. 

   انواع لوازم هنری

   لوازم هنری در مدل ساده و هم در مدل دوست داشتنی امروزه لوازم هنری فانتزی وجود دارد. که این لوازم هنری نفیس حتی قابل هدیه دادن میباشند.
   بخشی از لوازم هنری را لوازم نقاشی گویند که ابزارات ساده ای همچون مداد رنگی، پاستل، آبرنگ ، قلم مو سر تخت و قلم مو سر گرد دیگر محصولات حرفه ایی تر همچون قلم مو حرفه ای ، گواش، رنگ روغن، رنگ اکریلیک، بوم،  پالت و انواع و اقسام ابزارات دیگر مورد استفاده هرمندان را شامل میشود. که با قیمت مناسب به صورت لوازم هنری عمده برای کاربران عزیز قابل مشاهده میباشد.

   خرید لوازم هنری

   تحریر کلیک وبسایتی معتبر با سابقه بالا در پخش عمده لوازم هنری بسیار خوش درخشیده. و با قیمت عالی و مناسب آماده ارائه خدمات در سر تا سر ایران میباشد. و با همکاری با بهترین برندها همچون پارسی کار، سهند، آریا، پنتر، سی کلاس، فکتیس، کلیپس، کرونا و دیگر برندهای معتبر ایرانی و خارجی بهترین کیفیت را به مشتریان خود ارئه میدهد.
   پخش عمده لوازم هنری و مهندسی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Arya
   • C.Class
   • Canco
   • Corona
   • Faber Castell
   • Fabl
   • Fatih
   • Imer
   • Palmo
   • Panter
   • Pars Artist
   • Parsikar
   • Quilo
   • Sahand
   • Sareer
   • School Max
   • Storm
   • Yekshin
   خیر
   بله