پاک کن آبی فابرکاستل سایز 20
  پاک کن آبی فابرکاستل سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۳۱,۵۰۰ تومان
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن آبی فابرکاستل سایز 30
  پاک کن آبی فابرکاستل سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۰۰۰ تومان
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن اتودی تولیپ
  پاک کن اتودی تولیپ
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۸,۶۰۰ تومان
  ۵۸۳,۲۰۰ تومان
  پاک کن برقی 2 سر بلیستری استورم
  پاک کن برقی 2 سر بلیستری استورم
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۳۳,۲۰۰ تومان
  ۷۹۹,۲۰۰ تومان
  پاک کن برقی استورم 384
  پاک کن برقی استورم 384
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۰۳,۵۰۰ تومان
  ۶۲۱,۰۰۰ تومان
  پاک کن بزرگ آنتی باکتر یال مشکی پنتر
  پاک کن بزرگ آنتی باکتر یال مشکی پنتر
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن بزرگ آنتی باکتریال سفید پنتر
  پاک کن بزرگ آنتی باکتریال سفید پنتر
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۲۳,۰۰۰ تومان
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن پیچی 3.8میل تی ام کیو و یدک بلیستری
  پاک کن پیچی 3.8میل تی ام کیو و یدک بلیستری
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۷۵,۳۰۰ تومان
  ۹۰۳,۶۰۰ تومان
  پاک کن خمیری هیگر
  پاک کن خمیری هیگر
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۸۰۰ تومان
  ۴۰۳,۲۰۰ تومان
  پاک کن داست فری سی کلاس سایز 30
  پاک کن داست فری سی کلاس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۶,۵۰۰ تومان
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  پاک کن رگلامی 150عددی تراس
  پاک کن رگلامی 150عددی تراس
  پاک کن
  پاک کن
  ۶۶۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی 5 عددی کارتی 8003
  پاک کن رنگی 5 عددی کارتی 8003
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۳,۵۰۰ تومان
  ۴۰۲,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی اینوکس سایز 30
  پاک کن رنگی اینوکس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی تراس سایز 30
  پاک کن رنگی تراس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۵۰۰ تومان
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی فکتیس سایز 30
  پاک کن رنگی فکتیس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۹,۵۵۰ تومان
  ۲۸۶,۵۰۰ تومان
  پاک کن رنگی کنکو سایز 20
  پاک کن رنگی کنکو سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۲ عددی
  قیمت واحد ۷,۲۰۰ تومان
  ۲۳۰,۴۰۰ تومان
  پاک کن رنگی کنکو سایز 30
  پاک کن رنگی کنکو سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۲۳۰,۴۰۰ تومان
  پاک کن سفید اینوکس سایز 20
  پاک کن سفید اینوکس سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۷,۲۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن سفید اینوکس سایز 30
  پاک کن سفید اینوکس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن سفید تراس سایز 30
  پاک کن سفید تراس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۵۰۰ تومان
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  پاک کن سفید کنکو سایز 20
  پاک کن سفید کنکو سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۲ عددی
  قیمت واحد ۷,۲۰۰ تومان
  ۲۳۰,۴۰۰ تومان
  پاک کن سفید کنکو سایز 30
  پاک کن سفید کنکو سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۲۳۰,۴۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس 36
  پاک کن فکتیس 36
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۶,۷۵۰ تومان
  ۲۴۳,۰۰۰ تومان
  پاک کن فکتیس 60
  پاک کن فکتیس 60
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۰۵۰ تومان
  ۲۴۳,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی بزرگ سفید لیوانی پارسی کار 1148
  پاک کن مثلثی بزرگ سفید لیوانی پارسی کار 1148
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۸,۵۰۰ تومان
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی رنگی تراس
  پاک کن مثلثی رنگی تراس
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی رنگی لیوانی پارسی کار 1296
  پاک کن مثلثی رنگی لیوانی پارسی کار 1296
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۹۶ عددی
  قیمت واحد ۵,۷۰۰ تومان
  ۵۴۷,۲۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی سفید تراس
  پاک کن مثلثی سفید تراس
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی سفید لیوانی پارسی کار 1196
  پاک کن مثلثی سفید لیوانی پارسی کار 1196
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۹۶ عددی
  قیمت واحد ۵,۳۰۰ تومان
  ۵۰۸,۸۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی فکتیس 3036
  پاک کن مثلثی فکتیس 3036
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۷,۷۰۰ تومان
  ۲۷۷,۲۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی فکتیس T24
  پاک کن مثلثی فکتیس T24
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۵۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن مدادی فرچه دار فابرکاستل
  پاک کن مدادی فرچه دار فابرکاستل
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۰۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن مشکی اینوکس سایز 20
  پاک کن مشکی اینوکس سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۷,۲۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن مشکی اینوکس سایز 30
  پاک کن مشکی اینوکس سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن مشکی فابرکاستل سایز 20
  پاک کن مشکی فابرکاستل سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۳۱,۵۰۰ تومان
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن مشکی فابرکاستل سایز 30
  پاک کن مشکی فابرکاستل سایز 30
  پاک کن Faber Castell
  پاک کن Faber Castell
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۰۰۰ تومان
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان

   پاکن کن

   یار مداد از کجا شکل گرفت

   در قرن های گذشته در رم باستان مردم با یک میله سربی مینوشتن که اثری کمرنگ اما خوانا را ایجاد میکرد.پس از آن در انگلستان منبع زیادی از گرافیت کشف شد که اثر تیره تری از خود به جا میگذاشت.
   گسترش این ماده کشف شده سبب نیاز ابزاری برای پاک کردن آن شد که حتی گاها مردم از پارچه مرطوب و یا خمیر نان برای پاک کردن استفاده میکردند.
   رفته رفته در سال 1770 شخصی به نام ادوارد نایرن به صورت تصادفی به جای خمیر نان از لاستیک برای پاک کردن استفاده کرد؛ اما متاسفانه بوی بدی میداد تا اینکه در سال 1839 چارلز گودیر با پخت لاستیک با حرارت بالا اون را با کیفیت تر کرد.
   و در سال 1858 شخصی به نام هیمن لیمپن پاک کن را به انتهای مداد چسباند و این گونه امتیاز مداد پاک کن دار را گرفت.
   اما در زمان عصر حاضر ساخت پاک کن به صورت دیگری شکل میگیرد. برای ساخت پاک کن های ارزان تر از لاستیک مصنوعی و گران قیمت تر ها از ماده ای به نام ونیل استفاده میکنند.
   تا به صورت جذاب تر امروزی درآمد که انواع پاک کن های معمولی و فانتزی در مدل های جذاب و زیبا ساخته شدند.

   پاک کن یا پاکن

   کلمه درست در زبان فارسی پاک کن میباشد که عموما مردم پاکن هم مینویسند.
   پاک کن ها از ابزارهای مورد نیاز همگان اللخصوص دانش آموزان می باشند. و دقیقا به خاطر ارتباط مستقیم آن با کودکان بسیار مهم است که از مواد بی کیفیت و حساسیت زا ساخته نشده باشند.
   حتی عموما مردم نمیدانند پاک کن ها با توجه به نوع مدادتون باید خریداری شوند که برخی از پاکن ها توانایی پاک کردن مداد معمولی را دارند.و از دیگر نکات مهم پاک کن خوش دست بودن آن است که بتواند به راحتی در دست جای بگیرد و استفاده شود.

   مدل های مختلف پاک کن

   پاک کن وینیل : از بهترین پاک کن ها با قدرت پاک کنندگی بالا که دارای قیمت بالاتری هم هستند.
   پاک کن معمولی: این پاک کن ها هم جزو پاک کن های با دوام هستند که سال هاست مورد استفاده همگان قرار گرفته که از صمغ یا لاتکس ساخته میشود.
   پاک کن صابونی: این پاک کن ها بسیار نرم هستند که عموما هنرمندان از آن استفاده میکنند.
   پاک کن خمیری: این دسته از پاک کن ها هم مورد توجه هنرمندان میباشد و قابلیت پاک کردن بالا همچون مدادرنگی، گچ و ذغال را دارد و دارای قیمت مناسبی هستند.

   خرید عمده پاک کن

   انواع پاک کن های معمولی،  پاک کن فانتزی و پاک کن عطری در مجموعه تحریر کلیک موجود میباشد و هر روزه اجناس جدید تر در طرح های مدرن تر دائما شارژ میشود. که در رنگبندی جذاب قابل ارائه برای شما عزیزان میباشد. در مجموعه تحریرکلیک از بهترین برندها اللخصوص  کرونا، پارسی کار، فکتیس، پنتر، اینوکس، فابرکاستل و دیگر برندهای معتبر و با کیفیت  با قیمت مناسب قابل مشاهده میباشد.که شما مشتریان عزیز با خیال راحت میتوانید خرید خود را از تحریرکلیک به صورت عمده ثبت کنید و در امنیت کامل در سرتا سر ایران تحویل بگیرد. 

   پاک کن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • C.Class
   • Canco
   • Corona
   • Doms
   • Faber Castell
   • Factis
   • Inox
   • Maped
   • Owner
   • Panter
   • Parsikar
   • STAEDTLER
   • Storm
   • Tizo
   خیر
   بله