اتود اسکول مکس جور
  اتود اسکول مکس جور
  101008130
  ۱۰۱۰۰۸۱۳۰
  بسته ۴۴ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
   تراش لیوانی پلاس 120200
  تراش لیوانی پلاس 120200
  108001034
  ۱۰۸۰۰۱۰۳۴
  بسته ۷۲ عددی
  قیمت واحد ۳,۶۵۰ تومان
  ۲۶۲,۸۰۰ تومان
  اتود 0.5 فانتزی رگلامی 353
  اتود 0.5 فانتزی رگلامی 353
  101008129
  ۱۰۱۰۰۸۱۲۹
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۸,۵۰۰ تومان
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  اتود 0.7 درافیکس بدنه رنگی زبرا
  اتود 0.7 درافیکس بدنه رنگی زبرا
  101008152
  ۱۰۱۰۰۸۱۵۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  اتود 0.7 فانتزی گیره دار سر سیلیکونی
  اتود 0.7 فانتزی گیره دار سر سیلیکونی
  101008149
  ۱۰۱۰۰۸۱۴۹
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان
  اتود 0.5 بدنه فلزی DM
  اتود 0.5 بدنه فلزی DM
  101008147
  ۱۰۱۰۰۸۱۴۷
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۵۰۰ تومان
  ۸۸۲,۰۰۰ تومان
  اتود 0.5 بدنه فلزی متال وشکو
  اتود 0.5 بدنه فلزی متال وشکو
  101008142
  ۱۰۱۰۰۸۱۴۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۴۲,۹۰۰ تومان
  ۱,۷۱۴,۸۰۰ تومان
  اتود 0.5 درافیکس بدنه رنگی زبرا
  اتود 0.5 درافیکس بدنه رنگی زبرا
  101008151
  ۱۰۱۰۰۸۱۵۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  اتود 0.7 بدنه فلزی DM
  اتود 0.7 بدنه فلزی DM
  101008148
  ۱۰۱۰۰۸۱۴۸
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۵۰۰ تومان
  ۸۸۲,۰۰۰ تومان
  اتود 0.7 بدنه فلزی متال وشکو
  اتود 0.7 بدنه فلزی متال وشکو
  101008143
  ۱۰۱۰۰۸۱۴۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۴۲,۹۰۰ تومان
  ۱,۷۱۴,۸۰۰ تومان
  اتود 2 میل خارجی
  اتود 2 میل خارجی
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۵۰۰ تومان
  ۶۹۶,۰۰۰ تومان
  اتود 2میل رگلامی پاستلی کد 720
  اتود 2میل رگلامی پاستلی کد 720
  101008153
  ۱۰۱۰۰۸۱۵۳
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۸۰۰ تومان
  ۸۰۶,۴۰۰ تومان
  اتود اداری کرونا
  اتود اداری کرونا
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۹۰۰ تومان
  ۱,۲۹۲,۴۰۰ تومان
  اتود افیس میکرو 0.9 میلی متر
  اتود افیس میکرو 0.9 میلی متر
  101008102
  ۱۰۱۰۰۸۱۰۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۹,۰۰۰ تومان
  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
  اتود ایمر 0.5 میلی متر
  اتود ایمر 0.5 میلی متر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۹۰۰ تومان
  ۴۵۳,۶۰۰ تومان
  اتود ایمر 0.7 میلی متر
  اتود ایمر 0.7 میلی متر
  101008008
  ۱۰۱۰۰۸۰۰۸
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۹۰۰ تومان
  ۴۵۳,۶۰۰ تومان
  اتود ایمر نوک 0.5 میلی متر
  اتود ایمر نوک 0.5 میلی متر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  اتود بدنه رابر میکرو 0.5 میلی متر
  اتود بدنه رابر میکرو 0.5 میلی متر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۱,۰۰۰ تومان
  ۴۹۲,۰۰۰ تومان
  اتود بدنه سفید دلگارد
  اتود بدنه سفید دلگارد
  101008150
  ۱۰۱۰۰۸۱۵۰
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  اتود پارسی کار 0.5 میلی متر
  اتود پارسی کار 0.5 میلی متر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۵۰۰ تومان
  ۴۶۸,۰۰۰ تومان
  اتود پارسی کار 0.7 میلی متر
  اتود پارسی کار 0.7 میلی متر
  101008076
  ۱۰۱۰۰۸۰۷۶
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۵۰۰ تومان
  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  اتود پارسی کار 0.7 میلی متر
  اتود پارسی کار 0.7 میلی متر
  101008111
  ۱۰۱۰۰۸۱۱۱
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۲۶,۲۰۰ تومان
  ۶۲۸,۸۰۰ تومان
  اتود پارسی کار 0.7 میلی متر
  اتود پارسی کار 0.7 میلی متر
  101008010
  ۱۰۱۰۰۸۰۱۰
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۵۰۰ تومان
  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  اتود پارسی کار 2 میل
  اتود پارسی کار 2 میل
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۵۰۰ تومان
  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  اتود پارسی کار سه نظام فلزی جور
  اتود پارسی کار سه نظام فلزی جور
  101008141
  ۱۰۱۰۰۸۱۴۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۲,۵۰۰ تومان
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  اتود پارسی کار سه نظام فلزی جور
  اتود پارسی کار سه نظام فلزی جور
  101008140
  ۱۰۱۰۰۸۱۴۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۲,۵۰۰ تومان
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  اتود پارسی کار نوک 0.5 میلی متر
  اتود پارسی کار نوک 0.5 میلی متر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۲۶,۲۰۰ تومان
  ۶۲۸,۸۰۰ تومان
  اتود پارسی کار نوک 0.5 میلی متر
  اتود پارسی کار نوک 0.5 میلی متر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۵۰۰ تومان
  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  اتود پاستلی کرونا 7010P
  اتود پاستلی کرونا 7010P
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۹۰۰ تومان
  ۱,۲۹۲,۴۰۰ تومان
  اتود پنتر 0.7 میلی متر کلاسیک رگلامی
  اتود پنتر 0.7 میلی متر کلاسیک رگلامی
  112010006
  ۱۱۲۰۱۰۰۰۶
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۷۵,۰۰۰ تومان
  ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  اتود پنتر 2 میل
  اتود پنتر 2 میل
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴۶,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  اتود پنتر رگلامی 0.5 میلی متر GLASS
  اتود پنتر رگلامی 0.5 میلی متر GLASS
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  اتود تیزو 0.7 میلی متر گریپ دار
  اتود تیزو 0.7 میلی متر گریپ دار
  101008185
  ۱۰۱۰۰۸۱۸۵
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۶,۵۰۰ تومان
  ۶۷۸,۰۰۰ تومان
  اتود تیزو 0.9 میلی متر گریپ دار
  اتود تیزو 0.9 میلی متر گریپ دار
  101008051
  ۱۰۱۰۰۸۰۵۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۶,۵۰۰ تومان
  ۶۷۸,۰۰۰ تومان
  اتود تیزو ارتشی لیوانی جور
  اتود تیزو ارتشی لیوانی جور
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۴۲,۵۰۰ تومان
  ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
  اتود جی دو سه نظام پلاستیک 0.7 میلی متر
  اتود جی دو سه نظام پلاستیک 0.7 میلی متر
  101008124
  ۱۰۱۰۰۸۱۲۴
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان

   نوشت افزار


    

   نوشت افزار نام ایرانی لوازم التحریر

   از دوران کودکی تا بزرگ سالی لوازم التحریر و یا در واقع نوشت افزارها که ابزار ترسیم و نوشتن هستند، همراه همیشگی ما بوده اند.
   و تبدیل به ابزار مورد علاقه اکثریت ما شده اند. تنوع ابزار در مجموعه تحریر کلیک تمام نیاز و ذوق شما را تامیین خواهد کرد؛ 
   و این ابزار به صورت ساده ، فانتزی و ...در مدل و جنس های مختلف موجود میباشد؛ که بسیار زیبا و جذاب و کاربردی هستند و حس و حال خوبی را به ما انتقال میدهند.
   به طوری ک حتی باعث خلاقیت و ایده پردازی و رشد در کودک ما میشوند .
   تصور کنید کودکی را که سر باز میزند از درس خواندن و یا کارمندی که خسته است از انجام کار روزمره خود و یا حتی دانشجویی که پای نوشتن مقاله خود نشسته است .
   ابزار زیبا و با کیفیت و کابردی همچون خودکار، مداد، مداد رنگی، اتود، پاکن، تراش، روان نویس و ماژیک میتواند کمک دهنده انرژی مثبت در انجام کار آن کودک، دانشجو و یا حتی کارمند ما شود.
   نوشت افزار در زندگی امروزه ما تبدیل به عضو جدا نشدنی شده است؛
   به طوری که فرقی نمیکند در خانه باشیم یا محل کار و یا حتی در مکانی برای یادگیری، در هر صورت نیازمند همیشگی ما لوازم تحریر و نوشت افزارها هستند.


   لوازم تحریر مورد علاقتون؟ 

   بخش عمده لوازم تحریر را نوشت افزار ها تشکیل میدهند که شامل اقلام متفاوتی میشود، که برخی از آن در زیر لیست شده و به طور مختصری به شرح آنها پرداخته ایم:
   خودکار: یکی از بهترین اختراعات بشر است که توانستند جوهر را درون لوله ای بگذارند و با قرار دادند توپی در سر آن جوهر را مدیریت شده بر روی کاغذ انتقال دهند.
   مداد رنگی: ابزار زیبای مورد استفاده کودکان و نقاشان که مغزی آن رنگدانه فشرده شده از نوعی موم و خاک رس است.
   مداد مشکی : ابزار نوشتن و ترسیم ما هستند که امکان پاک کردن آن را از روی کاغذ داریم و دارای رنگبندی های متنوعی میباشد
   ماژیک معمولی یا غیر وایت برد: محفظه مرکبی دارد و یکی از کاربردهای آن نوشتن روی سی دی است.
   ماژیک وایت برد: ابزار مهم و بسیار کاربردی در حوزه آموزش، تدریس و کار که به راحتی میتوان آن را از روی تخته پاک کرد.
   ماژیک هایلایت: برای پر رنگ کردن نکات مهم در امر درس و یا یک کتاب خوب ماژیک هایلایت یا علامت گذار بی نظیر است.
   ماژیک نقاشی: این نوع ماژیک اکثرا برای طراحی، نقاشی و نوشتن خط درشت مورد استفاده قرار میگیرد که دارای رنگبندی های متنوعی است.
   لاک غلط گیر: در سه نوع قلمی، فرچه ای و نواری میباشد که برای پاک کردن خودکار از صفحه کاغذ استفاده میشود تا بتوان به سرعت و سهولت مطلب را اصلاح کرد.
   پاک کن: در انواع مختلف جهت پاک کردن نوشته و ترسیم از صفحه کاغذ مورد استفاده قرار میگیرد.
   تراش: ابزاری با دو تیغه که در جنس و مدل های متفاوت موجود می باشد که در صورت شکستگی یا کوتاه شدن مغزی مداد از آن استفاده میکنند. 
   اتود: بهترین جایگزین برای مداد که نوک آن قابل شارژ بوده و میتوانید استفاده مداوم از آن داشته باشید.
   نوک: در قطرهای مختلف 0.3 ، 0.5 ، 0.7 ، 0.9 ساخته شده برای انواع مداد نوکی 
   روان نویس: قلمی نرم و روان و زیبا برای نوشتن و کاربرد بیشتر آن برای مدیران است.
   خود نویس: قلمی زیبا که میتوان روی آن حکاکی کرد و برای هدیه و حتی تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد.
   گچ: گچ تحریر اکثرا برای اموزش معلمین در مدارس بر روی تخته سیاه مورد استفاده قرار میگرفت.

     

   پخش و خرید عمده لوازم تحریر ارزان

   تحریرکلیک با همکاری بهترین برندها نوشت افزارهای بسیار با کیفیت و مطلوب و با قیمت مناسب و ارزان را روانه بازار کرده
   و ماموریت اصلی آن تامین محصولات و کالای نوشت افزار به صورت عمده برای فروشگاهان، مدارس، آموزشگاه ها و ادارات در سراسر کشور میباشد.
   اگر قصد خرید لوازم تحریر عمده را دارید تحریر کلیک این اطمینان را میدهد که ابزار مورد نیاز شما را در اسرع وقت و با قیمت مناسب و کیفیت بالا برای شما تامین کند.
   تنوع فروش عمده لوازم تحریر در این مجموعه بسیار بالا است و ابزاری همچون خودکار، مداد، مداد رنگی، اتود، پاکن، تراش، روان نویس و ماژیک نویس با خرید عمده میتواند تجربه خوبی را از خرید اینترنتی به شما ارائه دهد.
   اولین نیاز کودک مداد سیاه و مداد رنگی است و دائم با آن سر و کار دارد پس بهتر است، محصولاتی را تهیه کنید که درعین کیفیت از قیمت مناسب نیز برخوردار باشد.
   همه شما همکاران و هم صنف های عزیز و همچنین عموم دیگر کاربران میتوانید با اعتماد به پخش عمده تحریرکلیک خیال خود را از ابزارات مورد نیاز خود راحت کنید.
   نوشت افزار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Adel
   • Admiral
   • ALBORZ
   • AMOS
   • AOES
   • Arya
   • Asya
   • AZADE
   • BAILE
   • BAILE
   • BALSA
   • Benito
   • Bic
   • BIRO
   • C.Class
   • Canco
   • CBS
   • Chiki Chiki
   • Claro
   • CLICK
   • Corona
   • Dinosaur
   • Doms
   • Eagle
   • Europen
   • Faber Castell
   • Fabl
   • Factis
   • FAITENG
   • FANDEL
   • Fatih
   • FLAIR
   • Hippoo
   • Imer
   • Inox
   • JEDO OFFICE
   • Kian
   • KIKO
   • LINDEN
   • LOOKY
   • LOVEIN
   • Luxor
   • Maped
   • MGM
   • Micro
   • MQ
   • MR CLASSIC
   • Owner
   • Palmo
   • PANI
   • Panter
   • Parsikar
   • Parsmedad
   • Pelikan
   • Pensan
   • Persia
   • Phoenix
   • Picasso
   • PLUMATE
   • PRODONE
   • Quilo
   • RAIN
   • RAINBOW
   • Sadaf
   • safir
   • School Max
   • selena
   • SKY
   • Smart
   • SMS
   • Snowman
   • speed
   • STAEDTLER
   • Storm
   • Stylish
   • SUMER
   • TIP TOP
   • Tizo
   • TMQ
   • TOMBOW
   • TOWSAN
   • TRIPLE
   • UNITI
   • VERDA
   • Woke
   • YAZZ
   • Zebra
   • ZHEER
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله