اتود اسکول مکس 220
  اتود اسکول مکس 220
  101008130
  ۱۰۱۰۰۸۱۳۰
  بسته ۴۴ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  اتود فلزی آسترا لاکسر
  اتود فلزی آسترا لاکسر
  112025064
  ۱۱۲۰۲۵۰۶۴
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۷۴,۰۰۰ تومان
  ۲,۶۶۴,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی 2 میل 520
  مداد نوکی 2 میل 520
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی 2 میل پارسی کار 805
  مداد نوکی 2 میل پارسی کار 805
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۸۴۰ تومان
  ۳۸۰,۱۶۰ تومان
  مداد نوکی 2 میل رگلامی بیل
  مداد نوکی 2 میل رگلامی بیل
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۴۲ عددی
  قیمت واحد ۱۸,۲۴۰ تومان
  ۷۶۶,۰۸۰ تومان
  مداد نوکی 2میل پنتر
  مداد نوکی 2میل پنتر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴۶,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی GLASS رگلامی پنتر
  مداد نوکی GLASS رگلامی پنتر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی اداری کرونا 7010F
  مداد نوکی اداری کرونا 7010F
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۴۰۰ تومان
  ۱,۱۶۶,۴۰۰ تومان
  مداد نوکی ارتشی لیوانی جور تیزو
  مداد نوکی ارتشی لیوانی جور تیزو
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۸,۵۰۰ تومان
  ۱,۳۸۶,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی اسمارت لاکسر
  مداد نوکی اسمارت لاکسر
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۹۰۰ تومان
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی افیس میکرو
  مداد نوکی افیس میکرو
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۹,۰۰۰ تومان
  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی ایمر 801
  مداد نوکی ایمر 801
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۵۰۰ تومان
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی ایمر 824
  مداد نوکی ایمر 824
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۹۰۰ تومان
  ۳۸۱,۶۰۰ تومان
  مداد نوکی بدنه رابرمیکرو
  مداد نوکی بدنه رابرمیکرو
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۱,۰۰۰ تومان
  ۴۹۲,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی پارسی کار 802
  مداد نوکی پارسی کار 802
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی پارسی کار 809
  مداد نوکی پارسی کار 809
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۵۰۰ تومان
  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی پارسی کار 811
  مداد نوکی پارسی کار 811
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۰۰۰ تومان
  ۵۲۸,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی پارسی کار 819
  مداد نوکی پارسی کار 819
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۵۰۰ تومان
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی پاستلی کرونا 7010P
  مداد نوکی پاستلی کرونا 7010P
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۴۰۰ تومان
  ۱,۱۶۶,۴۰۰ تومان
  مداد نوکی جی دو آفیس
  مداد نوکی جی دو آفیس
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۵۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی جی دو سه نظام پلاستیک
  مداد نوکی جی دو سه نظام پلاستیک
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی جی دو میکرو
  مداد نوکی جی دو میکرو
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۴۰۸,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی جی دو میکرو رگلامی جور
  مداد نوکی جی دو میکرو رگلامی جور
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۳۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی راین
  مداد نوکی راین
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۸۰۰ تومان
  ۳۹۳,۶۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی آفیس میکرو
  مداد نوکی رگلامی آفیس میکرو
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۴۹,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1015
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1015
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۲۰۰ تومان
  ۹۰۷,۲۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1016
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1016
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۲۰۰ تومان
  ۱,۰۱۵,۲۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1017
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1017
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۵۰۰ تومان
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1018
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1018
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۸۰۰ تومان
  ۱,۰۳۶,۸۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1090
  مداد نوکی رگلامی بنیتو 1090
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۴۹,۲۰۰ تومان
  ۱,۷۷۱,۲۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی کیکو 111
  مداد نوکی رگلامی کیکو 111
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۷۱,۵۰۰ تومان
  ۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی کیکو 212
  مداد نوکی رگلامی کیکو 212
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۵۰۰ تومان
  ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی کیکو 313
  مداد نوکی رگلامی کیکو 313
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۶۶,۵۰۰ تومان
  ۲,۳۹۴,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی کیکو 414
  مداد نوکی رگلامی کیکو 414
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۷۳,۵۰۰ تومان
  ۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی کیکو 515
  مداد نوکی رگلامی کیکو 515
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۵۰۰ تومان
  ۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان
  مداد نوکی رگلامی کیکو 616
  مداد نوکی رگلامی کیکو 616
  مداد نوکی
  مداد نوکی
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۵۴,۵۰۰ تومان
  ۱,۹۶۲,۰۰۰ تومان

   مداد نوکی


   مدادی که تبدیل به مدادنوکی شد

   در سال 1565 برای اولین بار شخصی با نام کانراد گینسر در سوسیس مدادی را اختراع کرد که بتوان به صورت دستی آن را تنظیم کرد.
   در سال 1791 شخصی به نام پاندورا مداد نوکی را به شکل امروزی طراحی کرد و این تحولی زیادی در سبک مداد نوکی ها بود.
   بعد از آن دو شخص سامپسون ماردن و جان آیزاک هاوکینز کارخانه ایی را تاسیس کردن برای ساخت اتود اما متاسفانه در جنگ جهانی دوم نابود شد.
   بعد از آن در سال 1915 شخصی به نام توکوجی هایاکاوا از ژاپن مدادنوکی را به پیشرفته ترین حالت خود رساند.
   و در نهایت در  سال 1939 کارلوس کیران از آمریکا مداد نوکی در انواع مختلف را به تولید انبوه رساند.

   مداد قابل شارژ

   مداد نوکی، اتود، مداد مکانیکی، مداد اتوماتیک و یا مداد فشاری نوعی از مداد هستند که مغزی یا همان نوک درون آن جایگذاری میشود و به وسیله یک دکمه که به فنر متصل میباشد به بیرون هدایت میشود؛ که به اندازه نیاز میتوان هر بار اون دکمه را که در سر مداد قرار گرفته فشار داد.
   مدادنوکی ها در سایز و اندازه های مختلف ساخته شده اند مانند: 0.2، 0.3، 0.4، 0.5، 0.7، 0.8، 0.9 و حتی تا 5.6 ولی در اصل قطرهای استاندارد مداد نوکی پنج دهم و هفت دهم میلی متر است.
   مداد نوکی در جنس های فلزی و پلاستیکی عموما ساخته میشوند که طرح آن از خودکار الهام گرفته شده است؛ و نوک آن به صورت مستقل قابل تعویض میباشد .

   خرید عمده مداد نوکی

   تحریر کلیک سایتی معتبر و کوشا در عرصه مدادنوکی خوش درخشیده و انواع مختلف مداد نوکی در سایز و ابعداد مختلف را برای ارائه به مشتریان خود آورده است.
   این مجموعه با همکاری بهترین برندها از جمله کرونا، پارسی کار، پنتر، سی کلاس، فکتیس و دیگر برندهای داخلی معتبر، مداد نوکی باکیفیت و قیمت مناسب را جمع آوری کرده است.
   شما عزیزان به راحتی میتوانید مداد نوکی مورد نیاز خود را به صورت عمده از این وبسایت خریداری فرمایید.
   مداد نوکی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Benito
   • C.Class
   • Corona
   • Factis
   • Imer
   • Luxor
   • MGM
   • Micro
   • Owner
   • Panter
   • Parsikar
   • School Max
   • Storm
   • SUMER
   • Tizo
   • Woke
   • Zebra
   خیر
   بله