مداد رنگی 12 رنگ جعبه فلزی تخت اسکول مکس
  مداد رنگی 12 رنگ جعبه فلزی تخت اسکول مکس
  101002056
  ۱۰۱۰۰۲۰۵۶
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳۹,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۶۸,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی 12 رنگ جعبه مقوا اسکول مکس
  مداد رنگی 12 رنگ جعبه مقوا اسکول مکس
  101002052
  ۱۰۱۰۰۲۰۵۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۹۵,۵۰۰ تومان
  ۱,۱۴۶,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی 12رنگ لوله ای شکرستان
  مداد رنگی 12رنگ لوله ای شکرستان
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸۰,۰۰۰ تومان
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی 24 رنگ آرتیست آریا
  مداد رنگی 24 رنگ آرتیست آریا
  112008063
  ۱۱۲۰۰۸۰۶۳
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی 24 رنگ جعبه مقوایی مثلثی ام کیو
  مداد رنگی 24 رنگ جعبه مقوایی مثلثی ام کیو
  101002049
  ۱۰۱۰۰۲۰۴۹
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۷۹,۶۰۰ تومان
  ۱,۰۷۷,۶۰۰ تومان
  مداد رنگی 24رنگ لوله ای اسکول مکس
  مداد رنگی 24رنگ لوله ای اسکول مکس
  101002055
  ۱۰۱۰۰۲۰۵۵
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی 48رنگ جعبه مقوا کویلو
  مداد رنگی 48رنگ جعبه مقوا کویلو
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۴۷۷,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۳۱,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی 72 رنگ جعبه فلزی تخت ام کیو
  مداد رنگی 72 رنگ جعبه فلزی تخت ام کیو
  101002044
  ۱۰۱۰۰۲۰۴۴
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۹۹۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی 72 رنگ جعبه مقوا اسکول مکس
  مداد رنگی 72 رنگ جعبه مقوا اسکول مکس
  101002062
  ۱۰۱۰۰۲۰۶۲
  بسته ۴ عددی
  قیمت واحد ۶۷۸,۰۰۰ تومان
  ۲,۷۱۲,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی 72رنگ جعبه مقوا کویلو
  مداد رنگی 72رنگ جعبه مقوا کویلو
  101002048
  ۱۰۱۰۰۲۰۴۸
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۷۱۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی آریا 12 رنگ آبرنگی آرتیست
  مداد رنگی آریا 12 رنگ آبرنگی آرتیست
  112008059
  ۱۱۲۰۰۸۰۵۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی آریا 12 رنگ لوله ای
  مداد رنگی آریا 12 رنگ لوله ای
  112008037
  ۱۱۲۰۰۸۰۳۷
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۹۹,۳۰۰ تومان
  ۱,۱۹۱,۶۰۰ تومان
  مداد رنگی آریا 24 رنگ آبرنگی آرتیست
  مداد رنگی آریا 24 رنگ آبرنگی آرتیست
  112008060
  ۱۱۲۰۰۸۰۶۰
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۲۴,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی آزاده 12 رنگ فلزی تخت شکرستان
  مداد رنگی آزاده 12 رنگ فلزی تخت شکرستان
  101002026
  ۱۰۱۰۰۲۰۲۶
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸۰,۰۰۰ تومان
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی آزاده 24 رنگ فلزی تخت شکرستان
  مداد رنگی آزاده 24 رنگ فلزی تخت شکرستان
  101002027
  ۱۰۱۰۰۲۰۲۷
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی آزاده 24 رنگ لوله ای شکرستان
  مداد رنگی آزاده 24 رنگ لوله ای شکرستان
  101002028
  ۱۰۱۰۰۲۰۲۸
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  ۹۶۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی آسیا 12 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی آسیا 12 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی آسیا 6 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی آسیا 6 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۵۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی ادمیرال 24 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی ادمیرال 24 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۶۷,۰۰۰ تومان
  ۴۰۲,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی اسکول مکس 36 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی اسکول مکس 36 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۴ عددی
  قیمت واحد ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی اسکول مکس 48 رنگ فلزی تخت
  مداد رنگی اسکول مکس 48 رنگ فلزی تخت
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۵۵۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۶۵۶,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی البرز 12 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی البرز 12 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۵۰۰ تومان
  ۲۹۴,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی البرز 6 رنگ بلند جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی البرز 6 رنگ بلند جعبه مقوا پلیمری
  101002037
  ۱۰۱۰۰۲۰۳۷
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۵۰۰ تومان
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی ام جی ام 12رنگ لوله ای پلیمری
  مداد رنگی ام جی ام 12رنگ لوله ای پلیمری
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۹,۰۰۰ تومان
  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی ام جی ام 6 رنگ بلند جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی ام جی ام 6 رنگ بلند جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۰۰۰ تومان
  ۳۱۲,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی اوس 12رنگ جعبه مقوا خارجی چوبی
  مداد رنگی اوس 12رنگ جعبه مقوا خارجی چوبی
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۹,۵۰۰ تومان
  ۵۹۴,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی بالسا 12 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  مداد رنگی بالسا 12 رنگ جعبه مقوا پلیمری
  101002030
  ۱۰۱۰۰۲۰۳۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۰۰۰ تومان
  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی بالسا 6 رنگ پلیمری
  مداد رنگی بالسا 6 رنگ پلیمری
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۰۰۰ تومان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی بنیتو 12رنگ جعبه مقوا شکرستان
  مداد رنگی بنیتو 12رنگ جعبه مقوا شکرستان
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۶۰,۰۰۰ تومان
  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی پارسی کار 12رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی پارسی کار 12رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸۲,۰۰۰ تومان
  ۹۸۴,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی پالمو 12 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی پالمو 12 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی پالمو 12رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی پالمو 12رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۷۸,۵۰۰ تومان
  ۹۴۲,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی پالمو 24 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی پالمو 24 رنگ جعبه فلزی تخت
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی پالمو 24 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی پالمو 24 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۵۷,۰۰۰ تومان
  ۹۴۲,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی پالمو 6 رنگ جعبه مقوا پالمو
  مداد رنگی پالمو 6 رنگ جعبه مقوا پالمو
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳۹,۵۰۰ تومان
  ۹۴۸,۰۰۰ تومان
  مداد رنگی پنتر 6 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی پنتر 6 رنگ جعبه مقوا
  مداد رنگی
  مداد رنگی
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۹,۰۰۰ تومان
  ۵۸۸,۰۰۰ تومان

   مداد رنگی

   پیدایش مداد رنگی

   متاسفانه خیلی تاریخچه دقیقی از مداد رنگی ها وجود ندارد. اما میدانیم که در گذشته رومیان از مداد رنگی بر پایه موم استفاده میکردند. اولین مداد رنگی در قرن 19 ساخته شد و در سال 1834 آقای یوهان سباستین استدلر در آلمان مداد رنگی روغنی را به ساخت رساند. و پس از آن در سال 1924 آقایان فابرکاستل و کرن داش اولین مداد رنگی هنری را ساختند. اما رفته رفته اشخاص متفاوتی شروع به ساخت مداد رنگی در دهه های مختلف کردند که برخی از آنان مدعی ساخت آبرنگ اولیه بودند.
   مداد رنگی ها بر خلاف مداد گرافیت نسبتا نرم تر میباشند و آن درجه سختی را ندارند.و رنگدانه آن از نوعی موم و کائولین که در واقع نوعی خاک رس میباشد تشکیل شده است که اثر زیبایی را از خود بجا میگذارد.

   مواد تشکیل دهنده مداد رنگی

   مداد رنگی از اجزای چوب، و مغزی شکل گرفته اند که بخش مغزی خود به سه بخش تقسیم میشود.
   بدنه مداد رنگی از چوب ساخته شده و مغزی آن از رنگدانه، بایندرها و افزودنی ها تشکیل شده است و رنگدانه مهم ترین بخش مداد میباشد که جنس رنگدانه حتی تایین کننده قیمت آن مداد رنگی میباشد.بایندرها که گاها به آن رزین هم میگویند. حالت چسبی را دارند که رنگدانه را در کنار هم نگه میدارند و بخش سوم  مواد افزودنی که باعث محکم بودن و مقاومت مداد رنگی میشود. و در نهایت مجموعه این امکانات مداد رنگی زیبای شما را تشکیل میدهد. مداد رنگی ها در رنگبندی متنوع و تعداد مختلف مانند: مداد رنگی 6 رنگ، مداد رنگی 12 رنگ، مداد رنگی 24 رنگ، مداد رنگی 36 رنگ، مداد رنگی 48 رنگ و به همین منوال رو به افزایش تعداد و رنگبندی تخصصی تر و جزعی تر میشود.

   خرید عمده مداد رنگی

   مداد رنگی از ابزارات مورد علاقه تمامی سنین میباشد و کشیدن نقاشی و طراحی با آن بر روی کاغذ یا دفتر نقاشی بسیار حس خوبی میدهد.
   وبسایت تحریر کلیک با سابقه کاری بسیار بالا در زمینه فروش لوازم التحریر بسیار خوش درخشیده و تمامی لوازم مورد نیاز را در بهترین برند ها گردآوری کرده و با قیمت عالی آماده فروش برای مشتریان عزیز خود کرده است. شما با خرید از این مجموعه میتوانید خیالی آسوده از قیمت، کیفیت و امنیت از خرید کالا را تجربه کنید.
   مداد رنگی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Admiral
   • ALBORZ
   • AOES
   • Arya
   • Asya
   • AZADE
   • BALSA
   • Benito
   • C.Class
   • CBS
   • Corona
   • Dinosaur
   • Doms
   • Faber Castell
   • Factis
   • Fatih
   • Inox
   • LINDEN
   • LOOKY
   • MGM
   • MQ
   • MR CLASSIC
   • Owner
   • Palmo
   • PANI
   • Panter
   • Parsikar
   • Parsmedad
   • Picasso
   • PRODONE
   • Quilo
   • School Max
   • STAEDTLER
   • Tizo
   • Woke
   تعداد رنگ
   جنس جعبه
   خیر
   بله