ماژیک وایت برد 70 KMT جور
  ماژیک وایت برد 70 KMT جور
  101007049
  ۱۰۱۰۰۷۰۴۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸,۶۰۰ تومان
  ۱۰۳,۲۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد 70 MSV جور 882
  ماژیک وایت برد 70 MSV جور 882
  101007100
  ۱۰۱۰۰۷۱۰۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸,۸۰۰ تومان
  ۱۰۵,۶۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد آلفانت جور 90
  ماژیک وایت برد آلفانت جور 90
  101007023
  ۱۰۱۰۰۷۰۲۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۰۰۰ تومان
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد استورم
  ماژیک وایت برد استورم
  101007036
  ۱۰۱۰۰۷۰۳۶
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۴۰۰ تومان
  ۱۹۶,۸۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد استورم 70
  ماژیک وایت برد استورم 70
  101007050
  ۱۰۱۰۰۷۰۵۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۴۰۰ تومان
  ۱۹۶,۸۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد اسکای گلوری 70 آبی
  ماژیک وایت برد اسکای گلوری 70 آبی
  101011032
  ۱۰۱۰۱۱۰۳۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۹۰۰ تومان
  ۱۵۴,۸۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد اسکای گلوری 70 قرمز
  ماژیک وایت برد اسکای گلوری 70 قرمز
  101011033
  ۱۰۱۰۱۱۰۳۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۹۰۰ تومان
  ۱۵۴,۸۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد اسکای گلوری 70 مشکی
  ماژیک وایت برد اسکای گلوری 70 مشکی
  101011034
  ۱۰۱۰۱۱۰۳۴
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۹۰۰ تومان
  ۱۵۴,۸۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد اسکول مکس 70
  ماژیک وایت برد اسکول مکس 70
  101007065
  ۱۰۱۰۰۷۰۶۵
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۵۰۰ تومان
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد اسکول مکس 90
  ماژیک وایت برد اسکول مکس 90
  101007069
  ۱۰۱۰۰۷۰۶۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۶,۵۰۰ تومان
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد اسکول مکس رنگی فانتزی
  ماژیک وایت برد اسکول مکس رنگی فانتزی
  101007091
  ۱۰۱۰۰۷۰۹۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد اعتدال آبی 90
  ماژیک وایت برد اعتدال آبی 90
  101007096
  ۱۰۱۰۰۷۰۹۶
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۹,۶۰۰ تومان
  ۱۱۵,۲۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد بلک آلفانت 70 جور
  ماژیک وایت برد بلک آلفانت 70 جور
  101007101
  ۱۰۱۰۰۷۱۰۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۰۰۰ تومان
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد بلک آلفانت 70 قرمز
  ماژیک وایت برد بلک آلفانت 70 قرمز
  101007102
  ۱۰۱۰۰۷۱۰۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۰۰۰ تومان
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد بیرو 70
  ماژیک وایت برد بیرو 70
  101007209
  ۱۰۱۰۰۷۲۰۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد بیرو 90
  ماژیک وایت برد بیرو 90
  101007210
  ۱۰۱۰۰۷۲۱۰
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد پرشیا 70
  ماژیک وایت برد پرشیا 70
  101007026
  ۱۰۱۰۰۷۰۲۶
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد پرشیا 90
  ماژیک وایت برد پرشیا 90
  101007031
  ۱۰۱۰۰۷۰۳۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد جور XSG
  ماژیک وایت برد جور XSG
  101007051
  ۱۰۱۰۰۷۰۵۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۰۰۰ تومان
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد رنگی تیزو
  ماژیک وایت برد رنگی تیزو
  101007103
  ۱۰۱۰۰۷۱۰۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۵۰۰ تومان
  ۲۵۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد شارژی جور
  ماژیک وایت برد شارژی جور
  101007015
  ۱۰۱۰۰۷۰۱۵
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۹,۹۰۰ تومان
  ۱۱۸,۸۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد لاکسر رنگی
  ماژیک وایت برد لاکسر رنگی
  112025063
  ۱۱۲۰۲۵۰۶۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۶۰۰ تومان
  ۲۵۹,۲۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد لاکسر 70
  ماژیک وایت برد لاکسر 70
  112025012
  ۱۱۲۰۲۵۰۱۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۰,۶۰۰ تومان
  ۲۴۷,۲۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد لاکسر 90
  ماژیک وایت برد لاکسر 90
  112025013
  ۱۱۲۰۲۵۰۱۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۰,۶۰۰ تومان
  ۲۴۷,۲۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد کوچک پاکن دار
  ماژیک وایت برد کوچک پاکن دار
  White Board
  White Board
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۵,۴۰۰ تومان
  ۱۲۹,۶۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد کیان 70
  ماژیک وایت برد کیان 70
  101007045
  ۱۰۱۰۰۷۰۴۵
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۰۰۰ تومان
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت بردکیان 90
  ماژیک وایت بردکیان 90
  101007071
  ۱۰۱۰۰۷۰۷۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۰۰۰ تومان
  ۱۳۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک وایت برد 6 رنگ کورس
  ماژیک وایت برد 6 رنگ کورس
  101007074
  ۱۰۱۰۰۷۰۷۴
  ناموجود
  ماژیک وایت برد آبی رنگ استورم 90
  ماژیک وایت برد آبی رنگ استورم 90
  101007061
  ۱۰۱۰۰۷۰۶۱
  ناموجود
  ماژیک وایت برد اسنومن 70
  ماژیک وایت برد اسنومن 70
  Snowman White Board
  Snowman White Board
  ناموجود
  ماژیک وایت برد اسنومن 90
  ماژیک وایت برد اسنومن 90
  Snowman White Board
  Snowman White Board
  ناموجود
  ماژیک وایت برد اطلس 70 آبی
  ماژیک وایت برد اطلس 70 آبی
  101007104
  ۱۰۱۰۰۷۱۰۴
  ناموجود
  ماژیک وایت برد اعتدال آبی 70
  ماژیک وایت برد اعتدال آبی 70
  101007092
  ۱۰۱۰۰۷۰۹۲
  ناموجود
  ماژیک وایت برد اعتدال سبز 70
  ماژیک وایت برد اعتدال سبز 70
  101007095
  ۱۰۱۰۰۷۰۹۵
  ناموجود
  ماژیک وایت برد اعتدال سبز 90
  ماژیک وایت برد اعتدال سبز 90
  101007099
  ۱۰۱۰۰۷۰۹۹
  ناموجود
  ماژیک وایت برد اعتدال قرمز 70
  ماژیک وایت برد اعتدال قرمز 70
  101007093
  ۱۰۱۰۰۷۰۹۳
  ناموجود

   ماژیک وایت برد

   ماژیک وایت برد

   ماژیک وایت برد برای اولین بار توسط مارتین هیت اختراع شد. مارتین هیت در جنگ کره عکاس بود و ایده ماژیک وایت برد برای اولین بار زمانی که داشت بر روی نگاتیو های فیلم کار میکرد به ذهن او رسید و متوجه شد اگر با ماژیک بر روی آن بکشد به راحتی میتوان با دستمال خیس آن را پاک کرد. اولین نمونه ایی که ساخته شد در آتش سوخته شد به همین دلیل مارتین هیت مجبور شد ایده خود را به دری مارک بفروشد و آقای مارک ماژیک وایت برد را وارد دنیای آموزش کرد. در سال 1950 تا 1960 اولین وایت بردها روانه بازار شدند؛ چون متوجه شده بودند گرد و خاک گچ های تخته باعث بیماری ریوی و آلرژی میشود. اما حدود 30 سال طول کشید تا وارد کلاس های درسی شود.

   مزایا ماژیک وایت برد

   ماژیک ها در انواع مختلف ماژیک وایت برد، ماژیک غیر وایت برد، ماژیک نقاشی و ماژیک سی دی تقسیم میشوند. که ما در این بخش به ماژیک های وایت برد میپردازیم:
   1) ماژیک های وایت برد حساسیت زا نیستند بر خلاف گچ که آلایندگی داشت.
   2) ماژیک های وایت برد به راحتی در دست جا میگیرند.
   3) با استفاده از ماژیک مصرف کاغذ کمتر میشود.
   4) میتوان تنوع رنگ زیادی در ماژیک ها داشته باشیم.

   خرید عمده ماژیک وایت برد

   ماژیک ها در انواع مختلف ساخته میشوند که در وبسایت تحریرکلیک مرغوب ترین آنان در بهترین برندها گردآوری شده اند. و با قیمت عالی و کیفیت مناسب آماده خرید مشتریان عزیز میباشد. امروزه ماژیک های وایت برد بسیار پرکاربرد در تمامی امور اللخصوص حوضه تدریس میباشند و عصای دست استادان محترم شده است. چون به راحتی میتوان اثر آن با تخته پاک کن از روی تخته پاک کرد.
   شما عزیزان میتوانید ماژیک مورد نظر خود را در رنگبندی متنوع خریداری فرمایید و در اسرع وقت تحویل بگیرید.
   ماژیک وایت برد
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Benito
   • Canco
   • Corona
   • Kian
   • Luxor
   • Pelikan
   • Sadaf
   • School Max
   • Snowman
   • Storm
   • Tizo
   • Woke
   خیر
   بله