ماژیک فسفری فانتزی لامپ 133
  ماژیک فسفری فانتزی لامپ 133
  101016061
  ۱۰۱۰۱۶۰۶۱
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۵۰۰ تومان
  ۷۷۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک فسفری ماکس رگلامی مپد 4729
  ماژیک فسفری ماکس رگلامی مپد 4729
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۱۰۰ تومان
  ۸۹۰,۴۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 10 عددی جور میکرو
  ماژیک هایلایت 10 عددی جور میکرو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۵۰۰ تومان
  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 320 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت 320 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۵۰۰ تومان
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 321 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت 321 راین رنگ جور
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۵۰۰ تومان
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت 72 عددی لاکسر مدل Textliter
  ماژیک هایلایت 72 عددی لاکسر مدل Textliter
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۷۲ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی اکلیلی براق رگلامی مپد
  ماژیک هایلایت پاستلی اکلیلی براق رگلامی مپد
  ماژیم هایلایت
  ماژیم هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۸,۹۰۰ تومان
  ۷۰۶,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 4 عددی براق اکلیلی مپد
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 4 عددی براق اکلیلی مپد
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۳۶,۶۰۰ تومان
  ۷۰۹,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 6 عددی اسمارت
  ماژیک هایلایت پاستلی ست 6 عددی اسمارت
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۱۷,۰۰۰ تومان
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی مپد
  ماژیک هایلایت پاستلی مپد
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۴۳,۶۰۰ تومان
  ۱,۰۴۶,۴۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت پاستلی مونیخ 1500
  ماژیک هایلایت پاستلی مونیخ 1500
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت دلی جور
  ماژیک هایلایت دلی جور
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۲۴,۵۰۰ تومان
  ۲۴۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی 72عددی پاستلی لاکسر
  ماژیک هایلایت رگلامی 72عددی پاستلی لاکسر
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۷۲ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۲,۱۹۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی 7311HP
  ماژیک هایلایت رگلامی 7311HP
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۲۱۶ عددی
  قیمت واحد ۳۹,۰۰۰ تومان
  ۸,۴۲۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی اس ام اس
  ماژیک هایلایت رگلامی اس ام اس
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی اسپوت لاینر
  ماژیک هایلایت رگلامی اسپوت لاینر
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۸۰۰ تومان
  ۴۹۶,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی اسکول مکس
  ماژیک هایلایت رگلامی اسکول مکس
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۳,۴۰۰ تومان
  ۸۴۲,۴۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی بنیتو
  ماژیک هایلایت رگلامی بنیتو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۷۵۰ تومان
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی بیرو
  ماژیک هایلایت رگلامی بیرو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی مینی 5360HD
  ماژیک هایلایت رگلامی مینی 5360HD
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۰۰۰ تومان
  ۳۳۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت رگلامی هیپو
  ماژیک هایلایت رگلامی هیپو
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۱,۰۰۰ تومان
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی توپ 185
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی توپ 185
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی فضانورد 179
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی فضانورد 179
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی یونی کورن 171
  ماژیک هایلایت ست 3 عددی یونی کورن 171
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۵۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت ست 6 عددی دویرعطری یالونگ
  ماژیک هایلایت ست 6 عددی دویرعطری یالونگ
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  ۶۴۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت سی کلاس
  ماژیک هایلایت سی کلاس
  101016062
  ۱۰۱۰۱۶۰۶۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت صدف
  ماژیک هایلایت صدف
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۹,۸۰۰ تومان
  ۳۵۲,۸۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت فانتزی رگلامی
  ماژیک هایلایت فانتزی رگلامی
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳۲,۰۰۰ تومان
  ۷۶۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت فانتزی ست 6 عددی 6040
  ماژیک هایلایت فانتزی ست 6 عددی 6040
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۵۱,۵۰۰ تومان
  ۱,۸۱۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت فضانورد ست 6 عددی 218
  ماژیک هایلایت فضانورد ست 6 عددی 218
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۷۸,۰۰۰ تومان
  ۴۶۸,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت قلمی پاستلی رگلامی لاکسر
  ماژیک هایلایت قلمی پاستلی رگلامی لاکسر
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت قلمی رگلامی لاکسر
  ماژیک هایلایت قلمی رگلامی لاکسر
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۷,۵۰۰ تومان
  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت لاکسر
  ماژیک هایلایت لاکسر
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۵۰۰ تومان
  ۳۶۶,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت مونیخ 1400
  ماژیک هایلایت مونیخ 1400
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت مونیخ 1600
  ماژیک هایلایت مونیخ 1600
  ماژیک هایلایت
  ماژیک هایلایت
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
  ماژیک هایلایت مینی لاکسر
  ماژیک هایلایت مینی لاکسر
  ماژیک فسفری
  ماژیک فسفری
  بسته ۱۰۰ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۹۰۰ تومان
  ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

   ماژیک هایلایت


   پیدایش اولین ماژیک ها

    
   در سال 1910 میلادی توسط شخصی به نام لی نیومن برای اولین بار ماژیک ساخته شد.
   بعد از آن در سال 1926 میلادی توسط بنیامین پاسکاج  قلم مو نقاشی اختراع شد که میتوان نوک آن را از رنگ های مختلف پر کرد اما متاسفانه قابل فروش نبود.
   در سال 1944 میلادی والترج دی گرافت قلمی را طراحی کرد که در داخل آن جوهر قرار میگرفت و به نوک نمدی آن میرسید.
   با پیشرفت علم در سال 1953 میلادی ماژیک های نوک تیزی اختراع و ساخته شد که قادر به نوشتن بر روی هر سطحی بودن و میتوانستن آن را به فروش برسانند.
   و در نهایت در سال 1962 میلادی یوکیو هوری از توکیو ماژیک هایی با نوک فیبری امروزی را ساخت.
   و حال، هایلایت های مورد علاقه ما یا به اختصار ماژیک علامت گذار در دهه 1970 میلادی ساخته شده اند.
   ماژیک های هایلایت بین عموم به ماژیک فسفری معروف شده اند و ما انواع ماژیک هایلایت در تنوع رنگی فوق العاده ای را دارا هستیم.
   هایلایتر ها ماژیک های زیبایی هستن که دانش آموزها و یا یک دانشجو خوش ذوق میتواند نکات مهم درس خود را علامت گذاری کند؛
   و یا یک شخص در حین خواندن کتاب مورد علاقه خود میتواند متن دوست داشتنی مورد نظرش را هایلات کند، تا بتواند به راحتی آن را پیدا و مرور کنند. 
   هایلایترهای فانتزی از جمله لوازم تحریر دوست داشتنی میابشد که شما را میتواند سر ذوق بیاورد.

   انواع ماژیک

   ماژیک ها انواع مختلف دارند و در چند دسته بندی قرار میگیرند
   مانند: ماژیک معمولی، ماژیک وایت برد، ماژیک هایلایت و ماژیک نقاشی 
   که برندهای نامدار و معتبری آن هارا در خط تولید خود قرار داده اند. برخی از این ماژیک ها دائمی هستند و میتواند حتی بر روی شیشه از آن استفاده کرد تا پاک نشود.
   و برخی دیگرد ماژیک غیر دائمی هستن مانند ماژیک وایت برد که میتوان آن را به راحتی با تخته پاک کن پاک کرد.
   که در این بخش ما به ماژیک های هایلایت فسفری میپردازیم، ماژیک های هایلایت در انواع رنگ ماژیک فسفری قرمز، ماژیک فسفری زرد و... و یا در مدل های مختل مانند ماژیک قلمی، ماژیک پاستلی و ماژیک رگلامی موجود میباشند.

   خرید عمده ماژیک هایلایت

   این قلم های آغشته به جوهر با نوک تیز نمدی تنوع زیبا و بی نظیری دارند. برخی از آن ها نوک تیز و برخی دیگر پهن برخی در رنگ های پررنگ و برخی دیگر در رنگ های پاستیلی و کم رنگ تولید شده اند؛که ما امروزه انواع مختلف ماژیک هایلایت با کیفیت های متفاوت را در بازار مشاهده میکنیم.
   ماژیک ها به صورتی طراحی شده اند که در تمام سنین مختلف بتوانند به راحتی آن را در دست گرفته و ترسیم کنند.
   تحریرکلیک تمام تلاش خود را کرده با همکاری بهترین برندها، زیباترین و قیمت مناسب ترین ماژیک های هایلایت را فراهم سازد، تا شما کاربران عزیز با خیالت راحت خرید ماژیک هایلایت خود را به آسانی و به صورت اینترنتی تکمیل کنید و اطمینان و خیال امنی را از خرید خود داشته باشید.
   ماژیک هایلایت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Benito
   • C.Class
   • Canco
   • Corona
   • Luxor
   • Maped
   • Micro
   • Panter
   • Pelikan
   • Sadaf
   • School Max
   • Smart
   • SMS
   • Tizo
   خیر
   بله