پاستل 12رنگ جعبه طلقی پارسی کار کد 668
  پاستل 12رنگ جعبه طلقی پارسی کار کد 668
  108019017
  ۱۰۸۰۱۹۰۱۷
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵۸,۵۰۰ تومان
  ۷۰۲,۰۰۰ تومان
  پاستل 12رنگ جعبه مقوا پارسی کار کد 618
  پاستل 12رنگ جعبه مقوا پارسی کار کد 618
  108019018
  ۱۰۸۰۱۹۰۱۸
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۱,۹۰۰ تومان
  ۵۰۲,۸۰۰ تومان
  پاستل 18رنگ طلقی پارسی کار
  پاستل 18رنگ طلقی پارسی کار
  Parsikar
  Parsikar
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۸۹,۰۰۰ تومان
  ۵۳۴,۰۰۰ تومان
  پانچ ایمر 311
  پانچ ایمر 311
  103001022
  ۱۰۳۰۰۱۰۲۲
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۴۸,۵۰۰ تومان
  ۴۴۵,۵۰۰ تومان
  پانچ بزرگ پارسی کار 327
  پانچ بزرگ پارسی کار 327
  103001027
  ۱۰۳۰۰۱۰۲۷
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  پانچ پارسی کار 316
  پانچ پارسی کار 316
  103001023
  ۱۰۳۰۰۱۰۲۳
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۷۲,۵۰۰ تومان
  ۴۳۵,۰۰۰ تومان
  پانچ دو خط کش پارسی کار 328
  پانچ دو خط کش پارسی کار 328
  parsikar
  parsikar
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۴۱۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن رنگی پارسی کار 1330سایز30
  پاک کن رنگی پارسی کار 1330سایز30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن سفید پارسی کار 1120 سایز 20
  پاک کن سفید پارسی کار 1120 سایز 20
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۷,۵۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن سفید پارسی کار 1130 سایز 30
  پاک کن سفید پارسی کار 1130 سایز 30
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۰۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی بزرگ سفید لیوانی پارسی کار 1148
  پاک کن مثلثی بزرگ سفید لیوانی پارسی کار 1148
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۱۰,۵۰۰ تومان
  ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی رنگی لیوانی پارسی کار 1296
  پاک کن مثلثی رنگی لیوانی پارسی کار 1296
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۹۶ عددی
  قیمت واحد ۷,۳۰۰ تومان
  ۷۰۰,۸۰۰ تومان
  پاک کن مثلثی سفید لیوانی پارسی کار 1196
  پاک کن مثلثی سفید لیوانی پارسی کار 1196
  پاک کن
  پاک کن
  بسته ۹۶ عددی
  قیمت واحد ۵,۳۰۰ تومان
  ۵۰۸,۸۰۰ تومان
  پاکت A4 دکمه دار پارسی کار
  پاکت A4 دکمه دار پارسی کار
  112029056
  ۱۱۲۰۲۹۰۵۶
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۸,۵۰۰ تومان
  ۱۰۲,۰۰۰ تومان
  پاکت A5 دکمه دار پارسی کار
  پاکت A5 دکمه دار پارسی کار
  112029057
  ۱۱۲۰۲۹۰۵۷
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۵,۹۵۰ تومان
  ۷۱,۴۰۰ تومان
  پاکت دکمه دار ملخی پارسی کار کد 1017
  پاکت دکمه دار ملخی پارسی کار کد 1017
  103020023
  ۱۰۳۰۲۰۰۲۳
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴,۸۵۰ تومان
  ۵۸,۲۰۰ تومان
  پاکن رنگی پارسی کار 1320 سایز20
  پاکن رنگی پارسی کار 1320 سایز20
  108003087
  ۱۰۸۰۰۳۰۸۷
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۷,۵۰۰ تومان
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی اردک دو قلو پارسی کار کد 761
  تراش رومیزی اردک دو قلو پارسی کار کد 761
  108002094
  ۱۰۸۰۰۲۰۹۴
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۸,۰۰۰ تومان
  ۴۷۴,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی برقی پارسی کار 620610
  تراش رومیزی برقی پارسی کار 620610
  108002076
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۶
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی پارسی کار 734
  تراش رومیزی پارسی کار 734
  108002070
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۰
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۶۴,۸۰۰ تومان
  ۴۹۴,۴۰۰ تومان
  تراش رومیزی پارسی کار 748
  تراش رومیزی پارسی کار 748
  108002074
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۴
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۴۳,۰۰۰ تومان
  ۴۲۹,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی پارسی کار 888
  تراش رومیزی پارسی کار 888
  108002075
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۵
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  ۸۸۵,۰۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 724
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 724
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۹,۸۰۰ تومان
  ۴۷۹,۴۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 735
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 735
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 736
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 736
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 737
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 737
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 741
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 741
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۴۸,۸۰۰ تومان
  ۴۴۶,۴۰۰ تومان
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 747
  تراش فانتزی رومیزی پارسی کار 747
  تراش فانتزی
  تراش فانتزی
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
  تراش فلزی دو قلو پارسی کار کد 716
  تراش فلزی دو قلو پارسی کار کد 716
  108001059
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۹
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۴۹,۵۰۰ تومان
  ۵۹۴,۰۰۰ تومان
  تراش لاکی بیضی پارسی کار کد 718
  تراش لاکی بیضی پارسی کار کد 718
  108001061
  ۱۰۸۰۰۱۰۶۱
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۶۰۰ تومان
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  تراش لاکی پارسی کار 721
  تراش لاکی پارسی کار 721
  108001045
  ۱۰۸۰۰۱۰۴۵
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۴,۶۰۰ تومان
  ۲۲۰,۸۰۰ تومان
  تراش لاکی جا انگشتی دار پارسی کار کد 712
  تراش لاکی جا انگشتی دار پارسی کار کد 712
  108001062
  ۱۰۸۰۰۱۰۶۲
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۶۰۰ تومان
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  تراش مخزن دار پارسی کار 749
  تراش مخزن دار پارسی کار 749
  108002079
  ۱۰۸۰۰۲۰۷۹
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۱,۵۰۰ تومان
  ۲۷۶,۰۰۰ تومان
  جا قلمی پارسی کار 2250
  جا قلمی پارسی کار 2250
  103022013
  ۱۰۳۰۲۲۰۱۳
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۳۹,۸۰۰ تومان
  ۲۳۸,۸۰۰ تومان
  جامدادی پارسی کار 152
  جامدادی پارسی کار 152
  108016003
  ۱۰۸۰۱۶۰۰۳
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۲۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  جامدادی پارسی کار 155
  جامدادی پارسی کار 155
  108016007
  ۱۰۸۰۱۶۰۰۷
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  ۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان

   لوازم تحریر پارسی کار

   لوازم تحریر پارسی کار
   خیر
   بله