منگنه پارسی کار 217
  منگنه پارسی کار 217
  103002075
  ۱۰۳۰۰۲۰۷۵
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۱۲,۵۰۰ تومان
  ۳۳۷,۵۰۰ تومان
  منگنه پارسی کار 225
  منگنه پارسی کار 225
  103002081
  ۱۰۳۰۰۲۰۸۱
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  ۴۱۴,۰۰۰ تومان
  منگنه پارسی کار 229
  منگنه پارسی کار 229
  103002077
  ۱۰۳۰۰۲۰۷۷
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۲۴,۲۰۰ تومان
  ۳۷۲,۶۰۰ تومان
  منگنه پارسی کار 238
  منگنه پارسی کار 238
  103002076
  ۱۰۳۰۰۲۰۷۶
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  منگنه پارسی کار 297
  منگنه پارسی کار 297
  103002074
  ۱۰۳۰۰۲۰۷۴
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۲۴,۲۰۰ تومان
  ۳۷۲,۶۰۰ تومان
  منگنه پارسی کار 298
  منگنه پارسی کار 298
  103002083
  ۱۰۳۰۰۲۰۸۳
  بسته ۳ عددی
  قیمت واحد ۱۷۸,۰۰۰ تومان
  ۵۳۴,۰۰۰ تومان
  منگنه صحافی 201 پارسی کار
  منگنه صحافی 201 پارسی کار
  103002113
  ۱۰۳۰۰۲۱۱۳
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
  منگنه صحافی پارسی کار 203
  منگنه صحافی پارسی کار 203
  103002073
  ۱۰۳۰۰۲۰۷۳
  بسته ۲ عددی
  قیمت واحد ۱,۱۸۸,۰۰۰ تومان
  ۲,۳۷۶,۰۰۰ تومان

   دوخت پارسی کار

   منگنه پارسی کار
   خیر
   بله