خودکار 10رنگ فانتزی فشاری خرسی
  خودکار 10رنگ فانتزی فشاری خرسی
  101003112
  ۱۰۱۰۰۳۱۱۲
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۱,۳۱۴,۰۰۰ تومان
  خودکار 10رنگ فانتزی فشاری دایناسور
  خودکار 10رنگ فانتزی فشاری دایناسور
  101003109
  ۱۰۱۰۰۳۱۰۹
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۳۶,۵۰۰ تومان
  ۱,۳۱۴,۰۰۰ تومان
  خودکار اسپید 3 رنگ مدل کریستال
  خودکار اسپید 3 رنگ مدل کریستال
  101003076
  ۱۰۱۰۰۳۰۷۶
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۵۰۰ تومان
  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
  خودکار بیک نوک 1 میلی متر آبی مدل مدیوم
  خودکار بیک نوک 1 میلی متر آبی مدل مدیوم
  Bic Medium
  Bic Medium
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۸۰۰ تومان
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  خودکار بیک نوک 1 میلی متر سبز مدل مدیوم
  خودکار بیک نوک 1 میلی متر سبز مدل مدیوم
  101003039
  ۱۰۱۰۰۳۰۳۹
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۸۰۰ تومان
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  خودکار بیک نوک 1 میلی متر قرمز مدل مدیوم
  خودکار بیک نوک 1 میلی متر قرمز مدل مدیوم
  101003187
  ۱۰۱۰۰۳۱۸۷
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۸۰۰ تومان
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  خودکار بیک نوک 1 میلی متر مشکی مدل مدیوم
  خودکار بیک نوک 1 میلی متر مشکی مدل مدیوم
  101003188
  ۱۰۱۰۰۳۱۸۸
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۸۰۰ تومان
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پرشیا نوک 0.7 میلی متر قرمز مدل لیان
  خودکار پرشیا نوک 0.7 میلی متر قرمز مدل لیان
  101003111
  ۱۰۱۰۰۳۱۱۱
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۳,۸۰۰ تومان
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پرشیا نوک 0.7 میلی متر مشکی مدل لیان
  خودکار پرشیا نوک 0.7 میلی متر مشکی مدل لیان
  Persia Lian
  Persia Lian
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۳,۸۰۰ تومان
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پرشیا نوک 0.7 میلی متر مشکی مدل لیان
  خودکار پرشیا نوک 0.7 میلی متر مشکی مدل لیان
  101003114
  ۱۰۱۰۰۳۱۱۴
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۳,۸۰۰ تومان
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر 1 میلی متر آبی مدل بدنه جیر
  خودکار پنتر 1 میلی متر آبی مدل بدنه جیر
  Panter
  Panter
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۸۰۰ تومان
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر آبی مدل سمی ژل
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر آبی مدل سمی ژل
  Panter
  Panter
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۸۰۰ تومان
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر آبی مدل کریستال
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر آبی مدل کریستال
  panter
  panter
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۲۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر سبز سمی ژل
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر سبز سمی ژل
  112010044
  ۱۱۲۰۱۰۰۴۴
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۸۰۰ تومان
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر سبز مدل کریستال
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر سبز مدل کریستال
  112010078
  ۱۱۲۰۱۰۰۷۸
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۲۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر قرمز سمی ژل
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر قرمز سمی ژل
  112010042
  ۱۱۲۰۱۰۰۴۲
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۸۰۰ تومان
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر قرمز مدل کریستال
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر قرمز مدل کریستال
  112010076
  ۱۱۲۰۱۰۰۷۶
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۲۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر مشکی سمی ژل
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر مشکی سمی ژل
  112010043
  ۱۱۲۰۱۰۰۴۳
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۸۰۰ تومان
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر مشکی مدل کریستال
  خودکار پنتر نوک 0.7 میلی متر مشکی مدل کریستال
  112010077
  ۱۱۲۰۱۰۰۷۷
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۲۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر آبی مدل کریستال
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر آبی مدل کریستال
  panter
  panter
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۲۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر سبز بدنه جیر
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر سبز بدنه جیر
  112010025
  ۱۱۲۰۱۰۰۲۵
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۸۰۰ تومان
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر سبز مدل کریستال
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر سبز مدل کریستال
  112010083
  ۱۱۲۰۱۰۰۸۳
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۲۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر قرمز بدنه جیر
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر قرمز بدنه جیر
  112010008
  ۱۱۲۰۱۰۰۰۸
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۸۰۰ تومان
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر قرمز مدل کریستال
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر قرمز مدل کریستال
  112010081
  ۱۱۲۰۱۰۰۸۱
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۲۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر مشکی مدل کریستال
  خودکار پنتر نوک 1 میلی متر مشکی مدل کریستال
  112010082
  ۱۱۲۰۱۰۰۸۲
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۵,۲۰۰ تومان
  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
  خودکار پنسان نوک 0.7 میلی متر آبی
  خودکار پنسان نوک 0.7 میلی متر آبی
  Pensan
  Pensan
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۶۰۰ تومان
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
  خودکار پنسان نوک 0.7 میلی متر سبز
  خودکار پنسان نوک 0.7 میلی متر سبز
  101003008
  ۱۰۱۰۰۳۰۰۸
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۶۰۰ تومان
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
  خودکار پنسان نوک 0.7 میلی متر قرمز
  خودکار پنسان نوک 0.7 میلی متر قرمز
  101003193
  ۱۰۱۰۰۳۱۹۳
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۶۰۰ تومان
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
  خودکار پنسان نوک 0.7 میلی متر مشکی
  خودکار پنسان نوک 0.7 میلی متر مشکی
  101003007
  ۱۰۱۰۰۳۰۰۷
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۶۰۰ تومان
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
  خودکار پنسان نوک 1 میلی متر سفید مدل نئون ژله ای
  خودکار پنسان نوک 1 میلی متر سفید مدل نئون ژله ای
  101003092
  ۱۰۱۰۰۳۰۹۲
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۷,۰۰۰ تومان
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  خودکار پنسان نوک 1 میلی متر قرمز
  خودکار پنسان نوک 1 میلی متر قرمز
  101003012
  ۱۰۱۰۰۳۰۱۲
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۶۰۰ تومان
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
  خودکار پنسان نوک 1 میلی متر مشکی
  خودکار پنسان نوک 1 میلی متر مشکی
  101003011
  ۱۰۱۰۰۳۰۱۱
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۱۲,۶۰۰ تومان
  ۷۵۶,۰۰۰ تومان
  خودکار تریپل نوک 0.7 میلی متر آبی
  خودکار تریپل نوک 0.7 میلی متر آبی
  101003045
  ۱۰۱۰۰۳۰۴۵
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۲,۸۵۰ تومان
  ۱۴۲,۵۰۰ تومان
  خودکار تریپل نوک 0.7 میلی متر مشکی
  خودکار تریپل نوک 0.7 میلی متر مشکی
  101003055
  ۱۰۱۰۰۳۰۵۵
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۲,۸۵۰ تومان
  ۱۴۲,۵۰۰ تومان
  خودکار رنگی پنتر دکتر بسته 8 عددی
  خودکار رنگی پنتر دکتر بسته 8 عددی
  panter
  panter
  بسته ۶ عددی
  قیمت واحد ۵۷,۰۰۰ تومان
  ۳۴۲,۰۰۰ تومان
  خودکار رنگی پنتر نوک 0.7 میلی متر مدل سمی ژل میکس 4 رنگ
  خودکار رنگی پنتر نوک 0.7 میلی متر مدل سمی ژل میکس 4 رنگ
  panter
  panter
  بسته ۵۰ عددی
  قیمت واحد ۱۴,۸۰۰ تومان
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان

   خودکار

   پیدایش خودکار

   در سال 1888 در آمریکا یک دباغ به نام جان لود جوهری را برای علامت گذاری حیوانات ساخته بود اما برای سطوح دیگر مناسب نبودند.در سال 1931 فردی با نام لاسلا بیرو قلمی با نوک ساچمه ای را اختراع کرد و 4 سال بعد در سال 1935 نقطه عطفی برای ساخت خودکارها شد.لاسلا بیرو به همراه برادرش گئوگ بیرو به دنبال یک ابزار نوشتن ارزان و با کیفیت بودن تا اینکه متوجه شدن در چاپخانه ای که کار میکردند جوهر چاپ روزنامه سریع خشک میشود که میتوانند از آن در قلم های آبنما استفاده کنند. و یک توپی در سر آن قرار دادند که باعث شد جوهر به صورت کنترل شده بر روی کاغذ کشیده شود. و این شروع اختراع قلمی ارزان، مفید، قابل حمل و روان بود.

   خودکار رنگی

   از ساخت اولین خودکارها چیزی حدود یک قرن میگذرد و تا به امروز انواع مدل های مختلف با برند ها گوناگون همچون پنتر، سی کلاس، فکتیس، پنسان، پرشیا، ملیسا، سلنا، کنکو، فابل، کیان، اطلس، بیک و دیگر برند های معتبر و با کیفیت ایرانی و خارجی بر روی کار آمده است.مهمترین برندهای موجود در ایران در فروشگاه موجود میباشد که به صورت بسته ای در تعداد های مختلف قابل ارائه میباشد. که با توجه به کابرد آن و ضخامت نوک و مدل جوهر آن مورد استفاده قرار میگیرند.
   خودکار ها آبی عموما بیشتر از سایر رنگ ها کاربرد دارند و نیاز همگان است اما به این معنی نیست سایر رنگ ها کاربردی نباشند هر رنگ جایگاه خود را دارد مانند خودکار مشکی، خودکار قرمز، خودکار سبز و سایر رنگ های جذاب فانتزی دیگر که امروزه بسیار ترند شده است.

   انواع خودکار

   خودکار راپید: راپید یا روان نویس عموما خودکار تخصصی مهندسان میباشد.
   خودکار خوشنویسی: خودکاری میباشد که نوک آن بین 1.6 تا 2 میلی متر است.
   خودکار حرارتی: برای طراحی بر روی پارچه استفاده میشود که در دمای بالا اثر آن پاک میشود.
   خودکار طراحی: این خودکار ها عموما نوک ضخیمی دارند و میتوان با فشار دست میزان جوهر را کم و زیاد کرد.
   خودکار ژله ای: بدنه ای فلزی دارند که جوهر آن ژله ای میباشد
   خودکار فانتزی: در طرح های جذاب و دوست داشتنی باب سلیقه هر سن و شخصی ساخته میشوند.

   خرید عمده خودکار

   در بسایت تحریرکلیک انواع خودکار فانتزی و ساده در برند ها و رنگ ها و طرح های مختلف برای شما کاربران گرد آوری شده اسست که به راحتی برند و رنگ مورد نظر را میتوانید پیدا کنید و به صورت عمده خریداری فرمایید.فروش عمده خودکار با یک قیمت مناسب میتواند کمک خوبی برای کسب و کار شما باشد. و قیمت عمده خودکار و مابقی لوازم التحریر در سایت به وصرت بروز قابل مشاهده میباشد.با خرید آنلاین لوازم التحریر از وبسایت تحریرکلیک به آسانی در سر تا سر ایران درب منزل و یا محل کار خود تحویل بگیرید.
   خودکار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • BAILE
   • Bic
   • C.Class
   • Canco
   • Claro
   • CLICK
   • Fabl
   • Factis
   • FLAIR
   • Kian
   • MGM
   • Panter
   • Parsikar
   • Pensan
   • Persia
   • RICO
   • Sadaf
   • safir
   • selena
   • speed
   • Stylish
   • TRIPLE
   • UNITI
   • YAZZ
   • Zebra
   بر اساس رنگ
   قطر نوشتاری
   خیر
   بله