پاکن متوسط داست فری سی کلاس
  پاکن متوسط داست فری سی کلاس
  108003080
  ۱۰۸۰۰۳۰۸۰
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۴,۶۰۰ تومان
  ۱۶۵,۶۰۰ تومان
  پاکن کوچک داست فری سی کلاس
  پاکن کوچک داست فری سی کلاس
  108003081
  ۱۰۸۰۰۳۰۸۱
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۲,۸۰۰ تومان
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  تراش 2 سوراخ مخزن دار تیزو
  تراش 2 سوراخ مخزن دار تیزو
  108001002
  ۱۰۸۰۰۱۰۰۲
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۲۹,۵۰۰ تومان
  ۷۰۸,۰۰۰ تومان
  تراش ایگلو تک سوراخ مپد
  تراش ایگلو تک سوراخ مپد
  مدادتراش Igloo Maped
  مدادتراش Igloo Maped
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۷۰۰ تومان
  ۵۹۱,۰۰۰ تومان
  تراش بنیتو 1001
  تراش بنیتو 1001
  108001029
  ۱۰۸۰۰۱۰۲۹
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۴,۹۰۰ تومان
  ۲۳۵,۲۰۰ تومان
  تراش بنیتو 1002
  تراش بنیتو 1002
  108001028
  ۱۰۸۰۰۱۰۲۸
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۴,۹۰۰ تومان
  ۱۷۶,۴۰۰ تومان
  تراش پالمو
  تراش پالمو
  112001040
  ۱۱۲۰۰۱۰۴۰
  بسته ۷۰ عددی
  قیمت واحد ۴,۲۰۰ تومان
  ۲۹۴,۰۰۰ تومان
  تراش تک سوراخ فلزی کلاسیک مپد
  تراش تک سوراخ فلزی کلاسیک مپد
  مدادتراش Maped
  مدادتراش Maped
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۶۵۰ تومان
  ۳۹۳,۰۰۰ تومان
  تراش تک سوراخ کروک کروک سیگنال مپد 1177
  تراش تک سوراخ کروک کروک سیگنال مپد 1177
  108001046
  ۱۰۸۰۰۱۰۴۶
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۷۷,۴۰۰ تومان
  ۱,۸۵۷,۶۰۰ تومان
  تراش دو سوراخ زیرو پلاس1102
  تراش دو سوراخ زیرو پلاس1102
  108001057
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۷
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۵۰۰ تومان
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  تراش دو سوراخ فلزی کلاسیک مپد
  تراش دو سوراخ فلزی کلاسیک مپد
  مدادتراش Maped
  مدادتراش Maped
  بسته ۲۰ عددی
  قیمت واحد ۳۹,۲۵۰ تومان
  ۷۸۵,۰۰۰ تومان
  تراش دو سوراخ مخزن دار ایگلو مپد
  تراش دو سوراخ مخزن دار ایگلو مپد
  108001051
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۱
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۲۲,۸۰۰ تومان
  ۶۸۴,۰۰۰ تومان
  تراش دو سوراخ مخزن دارکوین
  تراش دو سوراخ مخزن دارکوین
  108001055
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۵
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۸۰۰ تومان
  ۳۴۵,۶۰۰ تومان
  تراش دو سوراخ کروک توئیست مپد 118411
  تراش دو سوراخ کروک توئیست مپد 118411
  108001026
  ۱۰۸۰۰۱۰۲۶
  بسته ۱۰ عددی
  قیمت واحد ۸۷,۲۰۰ تومان
  ۸۷۲,۰۰۰ تومان
  تراش دو قلو مخزن دارا فورت 828
  تراش دو قلو مخزن دارا فورت 828
  108001054
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۴
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۵۰۰ تومان
  ۴۶۸,۰۰۰ تومان
  تراش سرامیکی مپد
  تراش سرامیکی مپد
  مدادتراش Maped
  مدادتراش Maped
  بسته ۴۰ عددی
  قیمت واحد ۲۰,۷۵۰ تومان
  ۸۳۰,۰۰۰ تومان
  تراش فانتزی مخزن دار 2803
  تراش فانتزی مخزن دار 2803
  108002066
  ۱۰۸۰۰۲۰۶۶
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۲۳,۵۰۰ تومان
  ۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان
  تراش فکتیس 888
  تراش فکتیس 888
  مدادتراش Factis
  مدادتراش Factis
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۱۳,۵۰۰ تومان
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  تراش فکتیس دو سوراخ سرامیکی 1601
  تراش فکتیس دو سوراخ سرامیکی 1601
  مدادتراش Factis
  مدادتراش Factis
  بسته ۱۶ عددی
  قیمت واحد ۲۶,۵۰۰ تومان
  ۴۲۴,۰۰۰ تومان
  تراش گریپ دار 1705
  تراش گریپ دار 1705
  108001056
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۶
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۹,۰۰۰ تومان
  ۲۱۶,۰۰۰ تومان
  تراش لیوانی پیکو
  تراش لیوانی پیکو
  108001058
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۸
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۲,۲۰۰ تومان
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  تراش مپد المنتس
  تراش مپد المنتس
  مدادتراش Elements Maped
  مدادتراش Elements Maped
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۱۵,۳۰۰ تومان
  ۷۳۴,۴۰۰ تومان
  تراش مپد بوگی تک سوراخ
  تراش مپد بوگی تک سوراخ
  مدادتراش Boogy Maped
  مدادتراش Boogy Maped
  بسته ۷۵ عددی
  قیمت واحد ۶,۵۴۰ تومان
  ۴۹۰,۵۰۰ تومان
  تراش مپد بوگی تک سوراخ مخزن دار
  تراش مپد بوگی تک سوراخ مخزن دار
  مدادتراش Boogy Maped
  مدادتراش Boogy Maped
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۷۰۰ تومان
  ۵۹۱,۰۰۰ تومان
  تراش مپد بوگی دو سوراخ مخزن دار
  تراش مپد بوگی دو سوراخ مخزن دار
  مدادتراش Boogy Maped
  مدادتراش Boogy Maped
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳۷,۱۰۰ تومان
  ۸۹۰,۴۰۰ تومان
  تراش مپد شیکر دو سوراخ مخزن دار
  تراش مپد شیکر دو سوراخ مخزن دار
  مدادتراش Shaker Maped
  مدادتراش Shaker Maped
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۴۰,۴۰۰ تومان
  ۹۶۹,۶۰۰ تومان
  تراش مثلثی تریو کنکو
  تراش مثلثی تریو کنکو
  108001049
  ۱۰۸۰۰۱۰۴۹
  بسته ۶۰ عددی
  قیمت واحد ۶,۵۰۰ تومان
  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
  تراش مخزن دار 2 سوراخ 1263
  تراش مخزن دار 2 سوراخ 1263
  108002045
  ۱۰۸۰۰۲۰۴۵
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۲۵,۲۰۰ تومان
  ۱,۲۰۹,۶۰۰ تومان
  تراش مخزن دار 2 سوراخ 1264
  تراش مخزن دار 2 سوراخ 1264
  108002046
  ۱۰۸۰۰۲۰۴۶
  بسته ۲۴ عددی
  قیمت واحد ۳۰,۷۰۰ تومان
  ۷۳۶,۸۰۰ تومان
  تراش مخزن دار 2 سوراخ 1271
  تراش مخزن دار 2 سوراخ 1271
  108002047
  ۱۰۸۰۰۲۰۴۷
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۸,۵۰۰ تومان
  ۱,۰۲۶,۰۰۰ تومان
  تراش مخزن دار 3 سوراخ 1261
  تراش مخزن دار 3 سوراخ 1261
  108002043
  ۱۰۸۰۰۲۰۴۳
  بسته ۳۶ عددی
  قیمت واحد ۲۹,۷۶۰ تومان
  ۱,۰۷۱,۳۶۰ تومان
  تراش مخزن دار ام دی اف
  تراش مخزن دار ام دی اف
  108002084
  ۱۰۸۰۰۲۰۸۴
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۲۹,۶۰۰ تومان
  ۳۵۵,۲۰۰ تومان
  تراش مخزن دار بالبو مپد
  تراش مخزن دار بالبو مپد
  108001052
  ۱۰۸۰۰۱۰۵۲
  بسته ۳۰ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۸۰۰ تومان
  ۵۹۴,۰۰۰ تومان
  تراش مخزن دار پلاس 110310
  تراش مخزن دار پلاس 110310
  108001004
  ۱۰۸۰۰۱۰۰۴
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  تراش مخزن دار تک سوراخ 1270
  تراش مخزن دار تک سوراخ 1270
  108002044
  ۱۰۸۰۰۲۰۴۴
  بسته ۴۸ عددی
  قیمت واحد ۱۹,۸۰۰ تومان
  ۹۵۰,۴۰۰ تومان
  تراش مخزن دار ریکو 324
  تراش مخزن دار ریکو 324
  108002001
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۱
  بسته ۱۲ عددی
  قیمت واحد ۳۴,۸۰۰ تومان
  ۴۱۷,۶۰۰ تومان

   تراش

   تراش
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Benito
   • Canco
   • Faber Castell
   • Factis
   • Maped
   • Owner
   • Palmo
   • Parsikar
   • Quilo
   • Stylish
   • Tizo
   خیر
   بله