تراش رومیزی 221
  تراش رومیزی 221
  108002030
  ۱۰۸۰۰۲۰۳۰
  فی تکی ۱۳۳,۵۰۰ تومان
  ۴۰۰,۵۰۰ تومان
  تراش رومیزی پارسی کار 724
  تراش رومیزی پارسی کار 724
  108002033
  ۱۰۸۰۰۲۰۳۳
  فی تکی ۱۳۳,۲۰۰ تومان
  ۳۹۹,۶۰۰ تومان
  تراش رومیزی پارسی کار 741
  تراش رومیزی پارسی کار 741
  108002026
  ۱۰۸۰۰۲۰۲۶
  فی تکی ۱۲۴,۰۰۰ تومان
  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی پارسی کار 745
  تراش رومیزی پارسی کار 745
  108002031
  ۱۰۸۰۰۲۰۳۱
  فی تکی ۱۲۴,۲۰۰ تومان
  ۷۴۵,۲۰۰ تومان
  تراش رومیزی سی بی اس 633
  تراش رومیزی سی بی اس 633
  108002032
  ۱۰۸۰۰۲۰۳۲
  فی تکی ۱۱۴,۸۰۰ تومان
  ۳۴۴,۴۰۰ تومان
  تراش رومیزی سی بی اس 635
  تراش رومیزی سی بی اس 635
  108002028
  ۱۰۸۰۰۲۰۲۸
  فی تکی ۱۱۴,۸۰۰ تومان
  ۳۴۴,۴۰۰ تومان
  تراش رومیزی سی بی اس 637
  تراش رومیزی سی بی اس 637
  108002027
  ۱۰۸۰۰۲۰۲۷
  فی تکی ۱۱۴,۸۰۰ تومان
  ۳۴۴,۴۰۰ تومان
  تراش رومیزی سی بی اس 642
  تراش رومیزی سی بی اس 642
  108002002
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۲
  فی تکی ۱۰۷,۰۰۰ تومان
  ۳۲۱,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی سی بی اس 647
  تراش رومیزی سی بی اس 647
  108002010
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۰
  فی تکی ۱۰۷,۰۰۰ تومان
  ۳۲۱,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی سی بی اس 677
  تراش رومیزی سی بی اس 677
  108002014
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۴
  فی تکی ۹۸,۰۰۰ تومان
  ۲۹۴,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی سی بی اس 681
  تراش رومیزی سی بی اس 681
  108002015
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۵
  فی تکی ۹۸,۰۰۰ تومان
  ۲۹۴,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی فلزی کرونا
  تراش رومیزی فلزی کرونا
  108002016
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۶
  فی تکی ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  تراش رومیزی سی بی اس 627
  تراش رومیزی سی بی اس 627
  108002013
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۳
  ناموجود
  تراش رومیزی سی بی اس 641
  تراش رومیزی سی بی اس 641
  108002011
  ۱۰۸۰۰۲۰۱۱
  ناموجود
  تراش رومیزی سی بی اس 646
  تراش رومیزی سی بی اس 646
  108002004
  ۱۰۸۰۰۲۰۰۴
  ناموجود
  تراش رومیزی فلزی اتللو
  تراش رومیزی فلزی اتللو
  مدادتراش Otello
  مدادتراش Otello
  ناموجود
   تراش رومیزی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • CBS
   • Corona
   • Parsikar
   خیر
   بله